• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs

(darbs ar senioriem)


 

Adrese: Jelgava, Zirgu iela 47 a  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pakalpojumu īss apraksts:

 Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs organizē un sniedz šādus sociālās aprūpes pakalpojumu veidus:  

 aprūpe mājās (pakalpojumu sniedz Latvijas Samariešu apvienība);

• ilgstoša sociālā aprūpe institūcijās;

• īslaicīga sociālā aprūpe;

• aizgādnība par personām ar ierobežotu rīcībspēju;

• pakalpojums „Drošības poga”;

• veic pensijas vecuma personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu, saskaņā ar VDEĀVK pieprasījumu.

 

Pakalpojumu mērķis:

♦ Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.

Pakalpojumu saņēmēji:

♦ Kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie pakalpojumi, nosaka Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi.Tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus ir pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām ar invaliditāti un krīzes situācijā nonākušām personām, kuras ir deklarētas Jelgavas pilsētā, un ir:

• Latvijas pilsoņi un nepilsoņi;

• ārzemnieki, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai piešķirts Eiropas savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā;

ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās tiesības, ir tiesīgi uzturēties LR un ir uzturējušiem LR vismaz 3 mēnešus.

 

Pakalpojumu veidi:

 Aprūpe mājās

♦ Pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpi mājās piešķir uz noteiktu vai nenoteiktu laiku Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Sociālās un mediīniskās aprūpes centrs. Pakalpojumu Jelgavas pilsētā nodrošina Latvijas Samariešu apvienība.

♦ Pakalpojuma saņēmēji:

•pensijas vecuma personas;

• pilngadīgas personas ar invaliditāti (ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem);

persona darbspējīgā vecumā, kura pēc traumas vai slimības laikā nespēj veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ (vecums, veselības stāvoklis, nodarbinātība) nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.

 

♦ Aprūpi mājās nepiešķir personām, kurām ir:

• medicīniskās (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) vai psihiskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
ja personai ir noteikts 3.vai 4.aprūpes līmenis, izņemot gadījumus, ja apgādnieki vai ģimenes locekļi, vai citas atbalsta personas iesaistās personas aprūpē.

 

Īslaicīga sociālā aprūpe

♦ Diennakts sociālā aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja personai vienlaicīgi nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe. Pakalpojumu piešķir uz laiku ( līdz diviem mēnešiem), kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

♦ Pakalpojuma saņēmēji:

• pensijas vecuma personas;
• pilngadīgas personas ar invaliditāti;
• personas bez noteiktas dzīves vietas vai nonākušas krīzes situācijā.

♦ Uzturēšanās termiņš – 30 diennaktis.

♦  Īslaicīga pakalpojuma institūcijā sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz:

       • invaliditātes grupas noteikšanai, ja persona ar prognozējamu invaliditāti sociālo pakalpojumu saņemšanas laikā ir iesniegusi VDEĀVK dokumentus ekspertīzes veikšanai;

       • sociālā pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

       • veselības aprūpes plāna izpildes beigām, ja ārstniecības personas noteiktais veselības aprūpes plāns pārsniedz 30 diennaktis.

 

Ilgstoša sociālā aprūpe

♦ Diennakts sociālā aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Pakalpojumu piešķir uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas var klientiem nodrošināt arī ārstniecības personas noteikta ārstēšanas plāna izpildi. 

♦ Pakalpojuma saņēmēji:

• pensijas vecuma personas;
• personas ar funkcionākiem traucējumiem (1.un 2.grupas invaliditāte);
• pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē ( personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti).

♦ Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi:

• Aprūpes pakalpojumus piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

♦ Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums (problēmas apraksts un vēlamais risinājums);
• ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);
• iztikas līdzekļu deklarācija;
• psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
• citi dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Ja persona nespēj pilnībā apmaksāt par pakalpojumu, tad apgādniekiem jāiesniedz informācija par saviem ienākumiem.

 

Dokumentu iesniegšana un saņemšana:

Dokumentus pieņem Zirgu ielā 47a 

♦ pirmdienās no 9.00 – 12.00, 15.00 – 19.00

♦ trešdienās no 9.00. – 12.00

 

Pakalpojums "Drošības poga"

Par pakalpojumu:

Pakalpojums "Drošības poga" diennakti nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas personas dzīvesvietā, informatīvu atbalstu un palīdzību situācijās, kad rodas draudi personas veselībai un dzīvībai

 

► Pakalpojuma saņēmēji:  

Pakalpojumu "Drošības poga"' nodrošina pakalpojuma "Aprūpe mājās" klientam, kuram noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

► Iesniedzamie dokumenti:

 iesniegums.

 

♦ Pakalpojumu "Drošības poga" piešķir, ja klienta dzīvesvietā ir nodrošināts:

• stacionārais vai mobilais tālrunis;

• elektrības pieslēgums.

Pakalpojums "Drošības poga" tiek nodrošināts rindas kārtībā kārtējā gada budžeta ietvaros.

 

Jaunais cenrādis pakalpojumam "Aprūpe mājās" pieejams ŠEIT

  

Ja persona, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir atzīta par trūcīgu, tā no maksas par pakalpojumu( aprūpe mājās) tiek atbrīvota, ja ienākumi nepārsniedz mēnesī Eur 128,06

 

Sadarbības partneri

  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas.

  Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība".

 

 

SAC nosaukums, adrese un pakalpojuma cena 2018. gadā


• Jelgavas novada Sociālās aprūpes centrs, filiāle „Eleja”

(Parka iela 11, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023) - Eur 696,16 mēnesī

SAC „Rauda”( Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3100) - Eur 630,00 mēnesī

• SAC „Tērvete”( Tērvetes pagasts „Mežmalieši”, Tērvetes novads, LV-3730):  

                   • ilgstošā sociālā aprūpe - EUR 19,00 diennaktī

                     •  īslaicīgā sociālā aprūpe - EUR 19,50 diennaktī

• SAC „Zemgale”(Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018): 

                   • ilgstošā sociālā aprūpe - EUR 20,00 diennaktī

                      •  īslaicīgā sociālā aprūpe - EUR 21,00 diennaktī

                               •  uzturēšanās vienvietīgā istabā - EUR 21,00 diennaktī

SIA "Milur" SARC "Auce" (Auces nov. Tehnikas iela 12, , Auce, LV-3708)

                   •  ilgstošā sociālā aprūpe - EUR 19,00 diennaktī

                   •īslaicīgā sociālā aprūpe - EUR 19, 00 diennaktī

 

Cita informācija:

 Normatīvie akti:

 31.10.2002. likums „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”

 22.03.2018. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”.    SKATĪT

 

Kontaktinformācija:


Sociālās un medicīniskās aprūpes centra vadītāja:

Larisa Ronzina
Tālr. 63050876; 26415504
e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


sociālā darbiniece:

Irēna Prāva
Tālr. 63050882; 26324261
e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

sociālā darbiniece:

Ingrīda Baltiņa

Tālr. 63050874; 25461747
e- pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

sociālā darbiniece

Ligita Šprenka

Tāl. 63050876

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 

sociālā aprūpētāja

Rita Rubene

Tālr. 63050865; 26361429

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.