• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs

(darbs ar senioriem)


 

Adrese: Jelgava, Stacijas iela 13, (102. kab).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pakalpojumu īss apraksts:

 Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs organizē un sniedz šādus sociālās aprūpes pakalpojumu veidus:  

 aprūpe mājās (pakalpojumu sniedz Latvijas Samariešu apvienība);

• ilgstoša sociālā aprūpe institūcijās;

• īslaicīga sociālā aprūpe;

• aizgādnība par personām ar ierobežotu rīcībspēju;

• pakalpojums „Drošības poga”.

Pakalpojumu mērķis:

♦ Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.

Pakalpojumu saņēmēji:

♦ Kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie pakalpojumi, nosaka Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi.Tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus ir pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām ar invaliditāti un krīzes situācijā nonākušām personām, kuras ir deklarētas Jelgavas pilsētā, un ir:

• Latvijas pilsoņi un nepilsoņi;

• ārzemnieki, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai piešķirts Eiropas savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā.

Pakalpojumu veidi:

 Aprūpe mājās

♦ Pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpi mājās piešķir uz noteiktu vai nenoteiktu laiku Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Sociālās un mediīniskās aprūpes centrs. Pakalpojumu Jelgavas pilsētā nodrošina Latvijas Samariešu apvienība.

♦ Pakalpojuma saņēmēji:

•pensijas vecuma personas;

• pilngadīgas personas ar invaliditāti.

persona darbspējīgā vecumā, kura pēc traumas vai slimības laikā nespēj veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ (vecums, veselības stāvoklis, nodarbinātība) nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.


♦ Aprūpi mājās pārtrauc, ja persona:

• rakstiski pieprasa pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
• tiek ievietota ilgstošas sociālās un sociālās rehabilitācijas institūcijā uz pastāvīgu laiku;
• maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju vai citu valsti;
• pārkāpj noslēgtā līguma saistības;
• pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgusi Uztura līgumu;
• stājas laulībā ar personu, kura spēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi;
• ja persona savā dzīvesvietā izmitina personas darbspējīgā vecumā, kurām nav objektīvu iemeslu (veselības stāvoklis, nodarbinātība) nenodrošināt nepieciešamo aprūpi;
• ja nepieciešamais pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.


♦ Aprūpi mājās nepiešķir personām, kurām ir:

• medicīniskās (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) vai psihiskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
ja personai ir noteikts 3.vai 4.aprūpes līmenis, izņemot gadījumus, ja apgādnieki vai ģimenes locekļi, vai citas atbalsta personas iesaistās personas aprūpē;

 

Īslaicīga sociālā aprūpe

♦ Diennakts sociālā aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja personai vienlaicīgi nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe. Pakalpojumu piešķir uz laiku ( līdz diviem mēnešiem), kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

 

♦ Pakalpojuma saņēmēji:

• pensijas vecuma personas;
• pilngadīgas personas ar invaliditāti;
• personas bez mājokļa vai krīzes situācijā nonākušās personas.

♦ Uzturēšanās termiņš – 30 diennaktis (nepieciešamības gadījumos pagarina līdz 60 diennaktīm)

Ilgstoša sociālā aprūpe

♦ Diennakts sociālā aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Pakalpojumu piešķir uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas var klientiem nodrošināt arī ārstniecības personas noteikta ārstēšanas plāna izpildi. 

♦ Pakalpojuma saņēmēji:

• pensijas vecuma personas;
• personas ar funkcionākiem traucējumiem (1.un 2.grupas invaliditāte);
• pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē ( personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti).

♦ Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi:

• Aprūpes pakalpojumus piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

♦ Iesniedzamie dokumenti:

• iesniegums (problēmas apraksts un vēlamais risinājums);
• ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);
• iztikas līdzekļu deklarācija;
• izziņa par ienākumiem, ja pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
• invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
• psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
• citi dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

♦ Pakalpojums var tikt pārtraukts, ja:

  • • persona apdraud citu personu veselību un dzīvību;
  • • pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus;
  • • personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojumi un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
  • • persona lūdz pārtraukt pakalpojumu sniegšanu
  • • prsona izcieš sodu ieslodzījuma vietā;
  • • persona atrodas prombūtnē ilgāk par 12 mēnešiem.

 

Dokumentu iesniegšana un saņemšana:

Dokumentus pieņem Stacijas ielā 13, Jelgavā, 102. kabinetā:

♦ pirmdienās no 9.00 – 12.00, 15.00 – 19.00

♦ trešdienās no 9.00. – 12.00

 

Pakalpojums "Drošības poga"

Par pakalpojumu:

Pakalpojums "Drošības poga" diennakti nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas personas dzīvesvietā, informatīvu atbalstu un palīdzību situācijās, kad rodas draudi personas veselībai un dzīvībai

 

► Pakalpojuma saņēmēji:  

Aprūpes mājās klienti, kuriem nav likumisko apgādnieku, un kuriem ir noteikts aprūpes mājās pakalpojuma trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

► Iesniedzamie dokumenti:

 iesniegums

 ģimenes ārsta izraksts no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un rekomendācija pakalpojuma "Drošības poga" saņemšanai.

 

Pakalpojums "Drošības poga" tiek nodrošināts rindas kārtībā kārtējā gada budžeta ietvaros.

 

 

Pakalpojumu cenas:

**No maksas par pakalpojumu tiek atbrīvotas personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem piešķir trūcīgas personas statusu.
  

Ja persona, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir atzīta par trūcīgu, tā no maksas par pakalpojumu( aprūpe mājās) tiek atbrīvota, ja ienākumi nepārsniedz mēnesī Eur 128,06

 

Sadarbības partneri

  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas.

 

SAC nosaukums, adrese un pakalpojuma cena 2017. gadā


• Jelgavas novada Sociālās aprūpes centrs, filiāle „Eleja”

(Parka iela 11, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023) - Eur 509,17 mēnesī

SAC „Rauda”( Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3100) - Eur 510,00 mēnesī

• SAC „Tērvete”( Tērvetes pagasts „Mežmalieši”, Tērvetes novads, LV-3730):  

                   • ilgstošā sociālā aprūpe - EUR 17,00 dienā

                     •  īslaicīgā sociālā aprūpe - EUR 17,50 dienā

• SAC „Zemgale”(Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018): 

                   • ilgstošā sociālā aprūpe - EUR 17,00 dienā

                      •  īslaicīgā sociālā aprūpe - EUR 18,00 dienā

                               •  uzturēšanās vienvietīgā istabā - EUR 18,00 dienā

SIA "Milur" SARC "Auce" (Auces nov. Tehnikas iela 12, , Auce, LV-3708)

                   •  ilgstošā sociālā aprūpe - EUR 16,00 dienā

                   •īslaicīgā sociālā aprūpe - EUR 17, 00 dienā

 

Cita informācija:

 Normatīvie akti:

 31.10.2002. likums „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”

 26.04.2007. Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr. 148 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”.    SKATĪT

 

Kontaktinformācija:


Sociālās un medicīniskās aprūpes centra vadītāja:

Larisa Ronzina
Tālr. 63050876
e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


sociālā darbiniece:

Irēna Prāva
Tālr. 63050882
e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

sociālā darbiniece:

Ingrīda Baltiņa

Tālr. 63050874
e- pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

sociālā darbiniece

Ligita Šprenka

Tāl. 63050876

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.