• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Pieaugušām personām ar invaliditāti

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

Profesionālā rehabilitācija

Sociālā rehabilitācija personām ar redzes traucējumiem

Sociālā rehabilitācija personām ar dzirdes invaliditāti

Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

Tehniskie palīglīdzekļi par valsts līdzekļiem

Tehniskie palīglīdzekļi par pašvaldības līdzekļiem

Asistenta pakalpojums

Specializētais transports

Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Īslaicīgs pakalpojums krīzes istabās sociālā dzīvojamā mājā

Reitterapija

Ārstnieciskā vingrošana (rehabilitācijas pakalpojums)

Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai

 

 


Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA).

Adrese: Jūrmala, Dubultu prospekts 71, tālrunis 67771034, www.siva.gov.lv

 

Pakalpojuma saņēmēji:

• personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”);

• personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā;

• politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

• Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam;

• personas ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus.Pakalpojuma īss raksturojums:

 Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

 

Pakalpojumu piešķiršanu regulē:

• Invaliditātes likums

• Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr. 279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Pakalpojums tiek piešķirti rindas kārtībā un atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 

Maksa par pakalpojumu

 Par valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts pakalpojums.


Pakalpojuma saņemšanas veids

 Personīgi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets.
Tālrunis: 63048918
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Profesionālā rehabilitācija

Pakalpojumu nodrošina: Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola
Pakalpojumu piešķiršana regulē: MK not.Nr. 271 “Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.”

 

Pakalpojuma saņēmēji:

♦ Cilvēki ar invaliditāti un cilvēki ar prognozējamu invaliditāti, kuri vēlas apgūt profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes SIVA koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Pakalpojuma īss apraksts:

 Profesionālā rehabilitācija ietver sekojošas darbības:

• profesionālās piemērotības noteikšanu;

• profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, apgūstot kādu no izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;

• individuālo sociālo rehabilitāciju;

• atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Iesniedzamie dokumenti:

 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegta invaliditātes izziņa vai lēmums ar norādi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību;

• personai ar prognozējamu invaliditāti - ārstējošā ārsta izsniegtā rehabilitācijas plāna kopija;

 personai ar invaliditāti - pašvaldības sociālā dienesta izstrādātā individuālā rehabilitācijas plāna kopija;

 ģimenes ārsta atzinumus par personas veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas SIVA;

 dokumentu kopijas, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju (uzrādot oriģinālu);

 personu apliecinošs dokuments;

 invaliditātes apliecība.

Maksa par pakalpojumu
 Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti studiju vai mācību laikā SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā valsts apmaksā:

 izglītības programmas;

 ārsta, psihologa, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; veselības uzlabošanas procedūras;

 dzīvošanu dienesta viesnīcā;

 ēdināšanu;

 cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošanu;

 autovadīšanas apmācības.

 

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

Aiva Dementjeva

Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets.
Tālunis: 63048917
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
http://www.lm.gov.lv/text/214Sociālā rehabilitācija personām ar redzes traucējumiem

 

Informācija pieejama ŠEIT 


Sociālā rehabilitācija personām ar dzirdes invaliditāti


Informācija pieejama ŠEITSociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

Pakalpojumu nodrošina- Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Atkarību profilakses punkts
Pakalpojumu piešķiršanu regulē  ministru kabineta noteikumi Nr.914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”.


Pakalpojuma saņēmēji:

 No psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.

Pakalpojuma īss apraksts

 Lielāko rehabilitācijas daļu programmā aizņem darba terapija:

 darbs ražošanā un materiālo vērtību veidošanā;

 darbs sadzīvē un brīvajā laikā;

 darbs kā līdzeklis sevis pārvarēšanai, gribasspēka veidošanai;

 darbs kā vide, kurā cilvēks sociāli kontaktējās ar apkārtējo vidi, risina problēmas, mierīgā ceļā iemācās atrisināt konfliktus.


Iesniedzamie dokumenti
 Pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:

 rakstisks iesniegums ar lūgumu uzņemt sociālās rehabilitācijas institūcijā;

 sertificēta narkologa atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību (MK 06.11.2006 noteikumu Nr.914.pielikums Nr.1) un kontrindikāciju neesamību (MK 06.11.2006 noteikumu Nr.914.pielikums Nr.2);

 izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: līdz 12 mēnešiemKontaktinformācija:
Sociālie darbinieki darbam ar personām ar atkarības problēmām:


Mārīte Ose
Adrese: Stacijas iela 13.
Tālrunis: 63012084; 27830373
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Andris Blumenfelds
Adrese: Stacijas iela 13,
Tālrunis: 63012083
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Tehniskie palīglīdzekļi par valsts līdzekļiem

Sociālā pakalpojuma sniedzēji

 VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs
(Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, tālrunis: 67552350)
www.nrcvaivari.lv

Latvijas Neredzīgo biedrība

(Adrese: Pāles iela 14/1, Rīga, tālrunis: 67532607) www.lnbrc.lv

Latvijas Nedzirdīgo savienība

(Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, tālrunis: 67470595) www.lns.lv/lat

 

Pakalpojuma saņēmēji

 Personas ar funkcionāliem traucējumiem (t.sk. personas ar funkcionāliem redzes vai dzirdes traucējumiem vai anatomiskiem defektiem) un personas ar prognozējamu invaliditāti.


Pakalpojuma īss raksturojums

 Tehniskais palīglīdzeklis ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti.

 Par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt galvenokārt šādus tehniskos palīglīdzekļus:

 personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļus (spilveni izgulējumu profilaksei);

 ortozes un protēzes;

 ortopēdiskos apavus;

 personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus (palīglīdzekļus zeķu un bikšu uzvilkšanai, tualetes krēslus ar/bez riteņiem, vannas/dušas krēslus, vannas dēļus u.c.);

 personīgās pārvietošanas palīglīdzekļus (kruķus bērniem, kvadripodus, staigāšanas rāmjus, rollatorus, pārvietošanās krēslus un galdus, riteņkrēslus);

 palīglīdzekļus mājsaimniecībā (palīglīdzekļus produktu griešanai, smalcināšanai, galda piederumus),

 palīglīdzekļus māju un citu telpu pielāgošanai (atbalsta rokturus);

 pielāgotos palīglīdzekļus (manuālās satveršanas stangas);

 personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļus (asinsspiediena mērītājus ar runas funkciju);

 personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus (termometrus ar runas funkciju);

 personīgās pārvietošanās palīglīdzekļus (taktīlos spieķus);

 palīglīdzekļus mājsaimniecībā (svarus ar runas funkciju);

 komunikācijas, informācijas un signalizēšanas palīglīdzekļus (palielināmos stiklus, dzirdes aparātus, aprīkojumu braila raksta veidošanai, atskaņotājus, gaismas indikatorus u.c.);

• pielāgotos palīglīdzekļus (acs protēzes u.c.).

 

Pakalpojuma piešķiršana tiek nodrošināta:

 rindas kārtībā un atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma;

 steidzamības kārtā (personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem un personām ar prognozējamu invaliditāti, grūtniecēm ar antropometriskām izmaiņām, nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu).

 

Pakalpojumu piešķiršanu regulē:

♦ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

♦ Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 

♦ Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

 Pakalpojumu var saņemt personīgi vai personas likumiskais pārstāvis VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā, Latvijas Neredzīgo biedrībā, Latvijas Nedzirdīgo savienībā vai attiecīgās iestādes organizē tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu pie citiem pakalpojumu sniedzējiem

 

Maksa par pakalpojumu:

• personām līdz 18 gadu vecumam – EUR 1,42

• personām pēc 18 gadu vecuma – EUR 7,11

• No vienreizējas iemaksas (uzrādot attiecīgu izziņu) ir atbrīvotas:

        - trūcīgas personas;

        - personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;

        - personas, kuru dzīvesvietas reģistrētas stacionārās ārstniecības iestādēs;

        - personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās.

 

Dokumentu iesniegšana un saņemšana

♦ Dokumentus var iesniegt, nosūtīt elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai nosūtīt pa pastu:

♦ Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centram, Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002.

♦ Surdotehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centram, Elvīras ielā 19, Rīgā, LV – 1083.

♦ Tiflotehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”, Pāles iela 14/14, Rīga, LV – 1024 vai Jelgavas teritoriālajai organizācijai, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16 (302., 303., 304.kabinets), Jelgavā, LV – 3001.

 

Kontaktinformācija:

ergoterapeite 

Ināra Lomonovska

Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048918
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Par tehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs, Ventspils ielā 53, Rīgā, tālrunis: 67552350.

Par surdotehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centrs, Elvīras ielā 19, Rīgā, tālrunis: 67611660.

Par tiflotehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”, Pāles iela 14/14, Rīgā, tālrunis: 67532324; 67531602
vai
Jelgavas teritoriālajā organizācija, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16 (302., 303., 304.kabinets), Jelgavā, tālrunis: 63023165.


Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

(par pašvaldības līdzekļiem)

Pakalpojumu nodrošina– Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Pakalpojumu piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.23 sadaļa.

 

Pakalpojuma saņēmēji

 Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti ar funkcionēšanas ierobežojumiem.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

 Tehniskais palīglīdzeklis ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti.

 Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt tehniskos palīglīdzekļus, kuri nav iekļauti valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, galvenokārt – pretizgulējuma matračus, funkcionālās gultas.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

♦ Pēc personas vai tās likumiskā pārstāvja pieprasījuma.

♦ Nepieciešamības gadījumā tehniskais palīglīdzeklis tiek nogādāts personas dzīvesvietā.

Maksa par pakalpojumu

♦ Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Iesniedzamie dokumenti:

• personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;

• individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ar prognozējamu invaliditāti nepieciešamība pēc palīglīdzekļa noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā;

• ārstējošā ārsta atzinums par slimības traumas izraisītiem funkcionāliem traucējumiem un par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

 

Kontaktinformācija:

ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets,Jelgava
Tālrunis: 63048918
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka MK noteik.Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.

 

 ASISTENTS – fiziskā persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, - nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algota darba vietā, būt saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Asistenta pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt līdz 40 stundām nedēļā šādām personām:

 no 5-18 gadu vecumam ar invaliditāti;

 ar noteikto 1.invaliditātes grupu redzes traucējumu dēļ;

 ar noteikto 1. Vai 2. Invaliditātes grupu ar šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:

• slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

• abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;

• garīgās veselības traucējumi.


Iesniedzamie dokumenti

♦ Rakstisks iesniegums.

♦ Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

 VDEĀVK komisijas lēmumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību:

 ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;

 par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam.

♦ Institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);

♦ darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);

♦ izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);

♦ dienas centra, dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

 

Jelgavas sociālo lietu pārvalde mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 Par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

• asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā);
• asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai uz vienu gadu).

 Par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja:

• persona neatbilst Invaliditātes likuma 12.pantā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

• persona saņem asistenta pakalpojumu ES finansēto projektu ietvaros līdz projekta īstenošanas beigām, izņemot Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas3.1 punktā minēto gadījumu.

 

Kontaktinformācija:

Sociālā darbiniece 

Ilze Vāverīte
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 123.kabinets, Jelgava
Tālr.63048923
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Specializētais transports

Pakalpojuma sniedzējs: IK „Maksims Galkins”
Specializētā autotransporta pakalpojumu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”  5.21.sadaļa


Pakalpojuma saņēmēji

♦ Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar pārvietošanās problēmām, kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu.


Pakalpojuma īss raksturojums

 Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis ir nodrošināt transporta pieejamību personai ar kustību traucējumiem un/vai kurai ir apgrūtināta pātrvietošanās:

                    ⇒ar veselības aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tehniskā palīglīdzekļu centra pakalpojumu saistīto aktivitāšu veikšanai;

                    ⇒NVO rīkoto pasākumu apmeklēšanai.

Pakalpojums netiek piešķirts - personai, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institīcijas pakalpojumu

Maksa par pakalpojumu

♦ Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksās pakalpojumiem.

Iesniedzamie dokumenti:

• personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu, kurā jānorāda deklarētā dzīvesvieta, brauciena mērķis, datums, laiks, aptuvenais transporta izmantošanas ilgums;

• hroniskas nieru mazspējas slimniekiem - ģimenes (ārstējoša ārsta) atzinums par personas veselības stāvokli un specializētā autotransporta pakalpojuma nepieciešamību hemodialīzes seansu apmeklēšanai.

 

Kontaktinformācija:
Rehabilitācijas nodaļas vadītāja

Irina Bančuka
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 126.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63007523
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs - SIA Rehabilitācijas centrs „Tērvete”

Pakalpojuma piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”  5.19. sadaļa

 

Pakalpojuma saņēmēji

Pensijas vecuma personas hronisku slimību paasinājumu gadījumos un kuras ir atzītas par trūcīgām

♦ Pilngadīgas personas ar invaliditāti un kuras ir atzītas par trīcīgām vai maznodrošinātām


Pakalpojuma īss raksturojums

♦ Sociālās rehabilitācijas kursa SIA RC „Tērvete” ietilpst:

• uzturēšanās;

• ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas);

• fizioterapijas pakalpojumi (ārstnieciskā vingrošana);

• fizikālā terapija;

• inhalācijas, sāls kamera;

• dūņu, parafīna-ozokerita aplikācijas;

• terenkūrs (dozētas pastaigas Tērvetes dabas parkā).

 

Iesniedzamie dokumenti:

 personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;

ārstējošā ārsta atzinums par personas veselības stāvokli par medicīnisko kontrindikāciju neesamību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms pakalpojuma pieprasīšanas)

Pakalpojuma saņemšanas ilgums - 12 kalendārās dienas.

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot ūdensdziedniecības procedūras, masāžas un medicīniskās manipulācijas.

Persona rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņem rindas kārtībā 1 (vienu) reizi 3 (trijos) gados.
 

Kontaktinformācija:

sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Aiva Dementjeva
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048917
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Īslaicīgs pakalpojums krīzes istabās sociālā dzīvojamā mājā

Pakalpojumu nodrošina - Jelgavas sociālo lietu pārvalde

Pakalpojuma piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.24 sadaļa

 

Pakalpojuma saņēmēji

Īslaicīgas krīzes istabas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ar mājokli līdz 6 (sešiem) mēnešiem ģimeni (personu), kurai mājoklis iznīcināts vai bojāts un ir dzīvošanai nederīgs. 

Pakalpojuma īss raksturojums

 Īslaicīgs sociālais pakalpojums, kas tiek nodrošināts sociālajā dzīvojamā mājā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, ģimenēm (personām), kuru izīrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi ugunsgrēka, plūdu, tehnogēnu un dabas katastrofu, stihiskas nelaimes vai avāriju rezultātā.

Iesniedzamie dokumenti

♦ Iesniegums un dokumenti, kas apliecina, ka mājoklis nav derīgs dzīvošanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

♦ Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem. Saskaņā ar JSLP vadītājas lēmumu termiņš var tikt pagarināts līdz 6 mēnešiem.

Maksa par pakalpojumu

 Bezmaksas uz laiku līdz 3 mēnešiem. Sākot ar ceturto mēnesi, ģimene (persona) apmaksā īres un komunālos maksājumus.

 

Kontaktinformācija:
sociālā rehabilitētāja 

Valentīna Abakumova

Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 228. kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63007527
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Reitterapija

Reitterapijas pakalpojumu regulē: Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.17. sadaļa

 

Pakalpojuma saņēmēji

♦ Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas personas:

   ⇒ bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;

   pilngadīgas personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Pakalpojuma īss raksturojums

 Reitterapija – ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Reitterapija sevī ietver problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Ir pierādīta zirga un cilvēka gaitas līdzība vidukļa un iegurņa rajonā. Tas izskaidro, kāpēc jājot pacientam rodas līdzīgas izjūtas kā cilvēkam ejot. Īpaši patīkamas šīs izjūtas ir tiem, kas nespēj staigāt. Kad zirga ritmiskās kustības un siltums pāriet uz pacientu, notiek pastāvīga muskulatūras trenēšana, samazinās muskuļu sasprindzinājums, tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, kā arī tiek veicināta pacienta pašcieņa, paškontrole un neatkarība.

Iesniedzamie dokumenti

♦ Personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu.

♦ Ārstējoša ārsta (neirologa vai rehabilitaloga) atzinums "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u).

 

Maksa par pakalpojumu

 No pašvaldības budžeta līdzekļiem. Reitterapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.

 

Kontaktinformācija:

sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

                                 Karīna Ineta Kokina  (reitterpija bērniem) 

Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 129.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63012541
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

Aiva Dementjeva
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048917
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 

Ārstnieciskā vingrošana (rehabilitācijas pakalpojums)

Pakalpojumu regulē: Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.20. sadaļa
 

Pakalpojuma saņēmēji

♦ Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas pilngadīgas personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurai ārstējošā ārsta izsniegtā atzinumā "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes"(veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ir atzīme par pakalpojuma nepieciešamību. 

Iesniedzamie dokumenti:

• Personas rakstisks iesniegums.

• Ārstējoša ārsta (neirologa vai rehabilitologa) atzinums par personas veselības stāvokli un pakalpojuma saņemšanai kontrindikāciju neesamību.

 

Maksa par pakalpojumu

 Pakalpojums tiek apmaksāts no ar pašvaldības budžeta līdzekļiem

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums ietver 4 (četras) nodarbības mēnesī 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.

Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi ietver 10 (desmit) pakalpojuma reizes.

 

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Aiva Dementjeva
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048917
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Atbalsta pasākumi vides pielāgošanai

Pakalpojumu piešķiršana regulē: Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-12 Jelgavā 2013.gada 23.maijā “Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”.

 

Pakalpojumu saņēmēji

 Persona, kura savu pamata dzīvesvietu uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un, ja:

• mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;

• personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas.

♦ Persona ar kustību traucējumiem, kura, pārvietojoties mājokļa iekšējā un ārējā vidē, izmanto tikai riteņkrēslu.

♦ Persona ar 1.grupas invaliditāti.

♦ Persona līdz 18 gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.

Pakalpojuma īss apraksts

 Atbalsta pasākumos tiek iekļauts pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, pabalsts tehniskā palīglīdzekļa nodošanai personai lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu un pandusa (uzbrauktuves) izbūvēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

Iesniedzamie dokumenti:

• personas / likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums par atbalsta pasākumu piešķiršanu;

• ģimenes ārsta izraksts no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;

• īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu);

• mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana (ja persona nav mājokļa īpašnieks)

Pieprasot atbalstu pacēlājam un/vai pandusa (uzbrauktuves) izbūvei, nepieciešamie dokumenti:

• dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par piekrišanu veikt pandusa (uzbrauktuves) izbūvi;

• dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanu (ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā);

• pārvaldnieka saskaņojums (ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā);

• pārvaldnieka saskaņojums.

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63048918
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.