• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Izvēlne

Bērniem ar invaliditāti

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem 2018. gadā

Asistenta pakalpojums (5-18 g.v.)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 15.g.v. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

Valsts apmaksāti psihologa pakalpojumi personai līdz 18 g.v., kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim

Tehniskie palīglīdzekļi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionālie traucējumiem institūcijā

Reitterapija

Ūdensdziedniecības procedūras

Atbalsts pasākumiem vides pielāgošanai

Atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Valsts sociālais atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām

 


Asistenta pakalpojums (5-18 g.v.)

Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka MK noteik.Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.


 ASISTENTS – fiziskā persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, - nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algota darba vietā, būt saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

Pakalpojuma saņēmēji
 Asistenta pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt līdz 40 stundām nedēļā šādām personām:

• no 5-18 gadu vecumam ar invaliditāti;

• ar noteikto 1.invaliditātes grupu redzes traucējumu dēļ;

• ar noteikto 1. Vai 2. Invaliditātes grupu ar šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:

• slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
• abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
• garīgās veselības traucējumi.


Iesniedzamie dokumenti

♦ Rakstisks iesniegums.

♦ Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

• VDEĀVK komisijas lēmumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību:

• ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
• par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam.

• Institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);

• darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);

• izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);

• dienas centra, dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

Jelgavas sociālo lietu pārvalde mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 Par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

• asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā);

• asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai uz vienu gadu).

 Par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja:

• persona neatbilst Invaliditātes likuma 12.pantā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

• persona saņem asistenta pakalpojumu ES finansēto projektu ietvaros līdz projekta īstenošanas beigām, izņemot Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas3.1 punktā minēto gadījumu.

 

Kontaktinformācija:
Sociālā darbiniece

Ilze Vāverīte
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 124.kabinets, Jelgava

Tālrunis: 63048923
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 15.g.v. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

Pakalpojumu nodrošina: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
(Jūrmala, Dubultu prospekts 71, tālrunis 67771034,
www.siva.gov.lv)
Pakalpojumu nodrošina: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
(Jūrmala, Dubultu prospekts 71, tālrunis 67771034,
www.siva.gov.lv
)

 

Pakalpojuma saņēmēji:

♦ personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”);

♦ personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kuras strādā;

♦ politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

♦ Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

♦ Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam;

♦ personas ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus.


Pakalpojuma īss raksturojums

 Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Pakalpojumu piešķiršanu regulē:

♦ Invaliditātes likums: http://www.likumi.lv/doc.php?id=211494

 Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr. 279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” http://www.likumi.lv/doc.php?id=190188&from=off

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Pakalpojums tiek piešķirti rindas kārtībā un atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Maksa par pakalpojumu

 Par valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts pakalpojums

Pakalpojuma saņemšanas veids

 Personīgi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

 

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets,Jelgava
Tālrunis: 63029841
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Valsts apmaksāti psihologa pakalpojumi personai līdz 18 g.v., kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim


Psihologa pakalpojumu regulē 2010.gada 28.decembrī MK noteikumi Nr. 1208 „Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”.


Pakalpojuma saņēmēji

 Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji pēc 2011.gada 1.janvāra un kuras dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim.

Psihologa pakalpojumu var pieprasīt un saņemt gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas personai.

Iesniedzamie dokumenti

 Personas rakstisks iesniegums.

Maksa par pakalpojumu

 Pakalpojums apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Divas 45 minūšu konsultācijas.

Pakalpojuma saņemšanas vieta

 Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9.

 

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Karīna Ineta Kokina
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 129.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63012541
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 


Tehniskie palīglīdzekļi.


Par pašvaldības līdzekļiem

Pakalpojumu nodrošina– Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Pakalpojumu piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14.4.punkts.

 

Pakalpojuma saņēmēji

 Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti ar funkcionēšanas ierobežojumiem.

Pakalpojuma īss raksturojums

♦ Tehniskais palīglīdzeklis ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti.

♦ Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt tehniskos palīglīdzekļus, kuri nav iekļauti valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, galvenokārt – pretizgulējuma matračus, funkcionālās gultas.

Pakalpojuma saņemšanas veids

♦ Pēc personas vai tās likumiskā pārstāvja pieprasījuma.

♦ Nepieciešamības gadījumā tehniskais palīglīdzeklis tiek nogādāts personas dzīvesvietā.

Maksa par pakalpojumu

 Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Iesniedzamie dokumenti:

• personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;

• invaliditātes apliecības kopija,

• individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ar prognozējamu invaliditāti nepieciešamība pēc palīglīdzekļa noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā;

• ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinums par slimības traumas izraisītiem funkcionāliem traucējumiem un par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

 

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska

Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63029841
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Par valsts līdzekļiem

Sociālā pakalpojuma sniedzēji
 VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs
(Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, tālrunis: 67552350)
www.nrcvaivari.lv
 Latvijas Neredzīgo biedrība
(Adrese: Pāles iela 14/1, Rīga, tālrunis: 67532607)
www.lnbrc.lv
 Latvijas Nedzirdīgo savienība
(Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, tālrunis: 67470595)
www.lns.lv/lat


Pakalpojuma saņēmēji
 Personas ar funkcionāliem traucējumiem (t.sk. personas ar funkcionāliem redzes vai dzirdes traucējumiem vai anatomiskiem defektiem) un personas ar prognozējamu invaliditāti.

Pakalpojuma īss raksturojums

 Tehniskais palīglīdzeklis ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti.

 Par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt galvenokārt šādus tehniskos palīglīdzekļus:

• personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļus (spilveni izgulējumu profilaksei);

• ortozes un protēzes;

• ortopēdiskos apavus;

• personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus (palīglīdzekļus zeķu un bikšu uzvilkšanai, tualetes krēslus ar/bez riteņiem, vannas/dušas krēslus, vannas dēļus u.c.);

• personīgās pārvietošanas palīglīdzekļus (kruķus bērniem, kvadripodus, staigāšanas rāmjus, rollatorus, pārvietošanās krēslus un galdus, riteņkrēslus);

• palīglīdzekļus mājsaimniecībā (palīglīdzekļus produktu griešanai, smalcināšanai, galda piederumus),

• palīglīdzekļus māju un citu telpu pielāgošanai (atbalsta rokturus);

• pielāgotos palīglīdzekļus (manuālās satveršanas stangas);

• personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļus (asinsspiediena mērītājus ar runas funkciju);

• personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus (termometrus ar runas funkciju);

• personīgās pārvietošanās palīglīdzekļus (taktīlos spieķus);

• palīglīdzekļus mājsaimniecībā (svarus ar runas funkciju);

• komunikācijas, informācijas un signalizēšanas palīglīdzekļus (palielināmos stiklus, dzirdes aparātus, aprīkojumu braila raksta veidošanai, atskaņotājus, gaismas indikatorus u.c.);

• pielāgotos palīglīdzekļus (acs protēzes u.c.).

Pakalpojuma piešķiršana tiek nodrošināta:

♦ rindas kārtībā un atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma;

♦ steidzamības kārtā (personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem un personām ar prognozējamu invaliditāti, grūtniecēm ar antropometriskām izmaiņām, nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu).

Pakalpojumu piešķiršanu regulē:

♦ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488

♦ Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” http://www.likumi.lv/doc.php?id=202674&from=off

♦ Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” http://www.likumi.lv/doc.php?id=202630&from=off

Pakalpojuma saņemšanas veids

 Pakalpojumu var saņemt personīgi vai personas likumiskais pārstāvis VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā, Latvijas Neredzīgo biedrībā, Latvijas Nedzirdīgo savienībā vai attiecīgās iestādes organizē tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu pie citiem pakalpojumu sniedzējiem

 

• No vienreizējas iemaksas (uzrādot attiecīgu izziņu) ir atbrīvotas:

• trūcīgas personas;

• personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;

• personas, kuru dzīvesvietas reģistrētas stacionārās ārstniecības iestādēs;

• personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās.


Dokumentu iesniegšana un saņemšana

 Dokumentus var iesniegt, nosūtīt elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai nosūtīt pa pastu:

 Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centram, Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002.

 Surdotehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centram, Elvīras ielā 19, Rīgā, LV – 1083.

 Tiflotehnisko palīglīdzekļu saņemšanai: SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”, Pāles iela 14/14, Rīga, LV – 1024 vai Jelgavas teritoriālajai organizācijai, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16 (302., 303., 304.kabinets), Jelgavā, LV – 3001.

 

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63029841
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 


Par tehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs, Ventspils ielā 53, Rīgā, tālrunis: 67552350.

Par surdotehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centrs, Elvīras ielā 19, Rīgā, tālrunis: 67611660.

Par tiflotehniskajiem palīglīdzekļiem:
SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”, Pāles iela 14/14, Rīgā, tālrunis: 67532324; 67531602
vai
Jelgavas teritoriālajā organizācija, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16 (302., 303., 304.kabinets), Jelgavā, tālrunis: 63023165.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionālie traucējumiem institūcijā

 

Pakalpojuma sniedzējs – Jelgavas sociālo lietu pārvalde

Pakalpojuma piešķiršanu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14.6. un 15., 15.1.punkts.


Pakalpojuma saņēmēji
 Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas: bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem no 7 līdz 18 gadu vecumam.

Pakalpojuma īss raksturojums

♦ Pakalpojums dod iespēju bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem saņemt īslaicīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vienlaikus nodrošinot atelpas brīža pakalpojumus viņu vecākiem.

♦ Uzturēšanās laikā bērniem tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, aprūpes pakalpojumi atbilstoši bērnu vajadzībām, pastaigas brīvā dabā, ekskursijas, nodarbības radošajā darbnīcā, muzikālās nodarbības, logopēda un fizioterapeita nodarbības, reitterapija.

♦ Noslēgumā bērnu vecāki tiek aicināti uz pasākumu, kurā bērni parāda to, kas pa brīvdienu nedēļu tika darīts. Tiek nodrošināta bērnu nokļūšana līdz SAC „Tērvete”.

♦ Pakalpojums tiek nodrošināts piecas darba dienas.

Pakalpojuma saņemšanas veids

 Pakalpojums tiek piešķirts personīgi, nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi.

Maksa par pakalpojumu

 Pakalpojums apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Iesniedzamie dokumenti:
 rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;

 rakstiska informācija par bērna rakstura iezīmēm, psiholoģiskajām īpatnībām, kā arī par nepieciešamību lietot medikamentus;

 ģimenes vai ārstējoša ārsta atzinums par bērna veselības stāvokli un par medicīnisko kontrindikāciju neesamību īslaicīgas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai;

 bērna invalīda apliecības kopija.

 

 

Kontaktinformācija:
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Karīna Ineta Kokina
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 129.kabinets
Tālrunis: 63012541
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Reitterapija

Reitterapijas pakalpojumu regulē: Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14.5. un 15.punkts.

 

Pakalpojuma saņēmēji

 Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas personas: pilngadīgas personas ar invaliditāti

Pakalpojuma īss raksturojums
 Reitterapija – ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Reitterapija sevī ietver problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Ir pierādīta zirga un cilvēka gaitas līdzība vidukļa un iegurņa rajonā. Tas izskaidro, kāpēc jājot pacientam rodas līdzīgas izjūtas kā cilvēkam ejot. Īpaši patīkamas šīs izjūtas ir tiem, kas nespēj staigāt. Kad zirga ritmiskās kustības un siltums pāriet uz pacientu, notiek pastāvīga muskulatūras trenēšana, samazinās muskuļu sasprindzinājums, tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, kā arī tiek veicināta pacienta pašcieņa, paškontrole un neatkarība.

Iesniedzamie dokumenti

♦ Personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu.

 Iesniegums un ģimenes vai ārstējoša ārsta (neirologa) atzinums par personas veselības stāvokli un reitterapijas pakalpojuma nepieciešamību, medicīnisko kontrindikāciju neesamību reitterapijas pakalpojuma saņemšanai (atlanta skriemeļa nestabilitāte; neseni lūzumi un ķirurģiskas iejaukšanās; skolioze; akūts artrīts; vaļējas brūces uz svaru nesošajām virsmām; nekontrolētas lēkmes; stipras alerģijas; nekontrolējama uzvedība; tromboze, vēnu iekaisumi; labdabīgi un ļaundabīgi audzēji).

 

 

Kontaktinformācija:
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Karīna Ineta Kokina
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 129.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63012541
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Ūdensdziedniecības pakalpojumi bērniem

Pakalpojuma sniedzējs - Zemgales veselības centrs

Pakalpojumu regulē Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 14.7. punkts.

 

Pakalpojuma saņēmēji

 Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.


Pakalpojuma īss raksturojums

 Pērļu vannas bērniem – procedūra uzlabo asins cirkulāciju, pozitīvi uzlādē cilvēka izjūtu emocijas, mazina nogurumu un uzbudinātību. Procedūrai piemīt nomierinošs efekts.

 Zemūdens masāža – relaksējoša procedūra, lai atbrīvotos no hroniskām locītavu, muguras sāpēm vai ilgstoša satraukuma un stresa, veids, kā ārstēt nervu slimības. Zemūdens masāža mazina muguras sāpes un labvēlīgi iedarbojas uz locītavām un to funkcijām. Tāpēc tā tiek plaši pielietota ārstējot kustību- balsta aparātu, muskuļu un saišu sastiepumus, osteohondrozes un traumu gadījumus.

 Virpuļvanna – uzlabo asins apgādi, stiprina asinsvadu sistēmu, mīkstina muskuļus, palielina atrofējušos muskuļu tilpumu un darbaspējas, samazina stresu, uzlabo asinsriti, atslābina.

Iesniedzamie dokumenti:

 bērna likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;

 ģimenes vai ārstējoša ārsta atzinums par bērna veselības stāvokli un ūdensdziedniecības procedūru saņemšanai kontrindikāciju neesamību;

 bērna invalīda apliecības kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Visa gada garumā. Pakalpojumā ietilpst 10 ūdensdziedniecības procedūras.


Maksa par pakalpojumu

 Pakalpojums tiek apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63029841
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Atbalsts vides pielāgošanai

 

Pakalpojumu piešķiršana regulē: Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-12 Jelgavā 2013.gada 23.maijā “Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”.

Pakalpojumu saņēmēji

 Persona, kura savu pamata dzīvesvietu uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un, ja:

• mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;

• personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas.

 Persona ar kustību traucējumiem, kura, pārvietojoties mājokļa iekšējā un ārējā vidē, izmanto tikai riteņkrēslu.

 Persona ar 1.grupas invaliditāti.

 Persona līdz 18 gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.

Pakalpojuma īss apraksts

 Atbalsta pasākumos tiek iekļauts pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, pabalsts tehniskā palīglīdzekļa nodošanai personai lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu un pandusa (uzbrauktuves) izbūvēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

Iesniedzamie dokumenti:

 personas / likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums par atbalsta pasākumu piešķiršanu;

 ģimenes ārsta izraksts no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;

 īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu);

 mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana (ja persona nav mājokļa īpašnieks)

Pieprasot atbalstu pacēlājam un/vai pandusa (uzbrauktuves) izbūvei, nepieciešamie dokumenti:

 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par piekrišanu veikt pandusa (uzbrauktuves) izbūvi;

 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanu, ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

 pārvaldnieka saskaņojums, ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

 pārvaldnieka saskaņojums.

 

Kontaktinformācija:
ergoterapeite

Ināra Lomonovska
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 128.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63029841
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 


 
 

Valsts sociālais atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām 

Informācija pieejama ŠEIT