• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

 Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

"JELGAVAS BĒRNU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS"

___________________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000418861

Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV - 3001

Tālrunis/Fax: 63026313

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pakalpojumi un mērķis 

♦ Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs"  (turpmāk - Aprūpes centrs)  nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, veic mērķtiecīgu sociālo darbu, lai uzlabotu un atjaunotu bērna sociālo funkcionēšanu, attīstot sociālās iemaņas un iesaistot atbalsta sistēmā, kā arī nodrošinot apstākļus bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu attīstībai un labklājībai, lai, sasniedzot pilngadību, viņi integrētos sabiedrībā un uzsāktu patstāvīgu dzīvi.

Pakalpojuma mērķgrupa

Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem (izņēmuma gadījumā, ja Aprūpes centra audzēknis sekmīgi un bez pārtraukuma turpina mācības izglītības iestādē un ievēro Aprūpes centra iekšējās kārtības noteikumus, viņš izņēmuma gadījumā var uzturēties Aprūpes centrā līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot)).

Uzdevumi

Aprūpes centrs nodrošina sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, bērnam atbilstošu izglītību, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un veselības aprūpi un veicina to, lai bērns atgrieztos savā izcelsmes ģimenē vai nonāktu jaunā ģimenē.

Organizatoriskā struktūra un darba organizācija

Aprūpes centru vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome pēc pašvaldības izpilddirektora ierosinājuma. Direktors izstrādā un apstiprina centra struktūru, amatu sarakstu, struktūrvienības un to nolikumus (visu minēto saskaņojot ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi), organizē centra darbu un veic Aprūpes centrā uzņemto bērnu aizbildņa pienākumus.

Pakalpojuma saņemšana un maksa

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Aprūpes centrā saņem bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

♦Aprūpes centrā uzņem ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ,,Jelgavas  pilsētas bāriņtiesa” lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 142 "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru" (2014.gada 18.marts, Rīgā) un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta 1.daļu (sīkāku informāciju skatīt šeit) samaksas apmērs par bērnam sniegto pakalpojumu katram bērna vecākam (ja vien viņš nav no tās atbrīvots) ir vienāds ar MK noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Proti, bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai minimālie uzturlīdzekļi ir 25 % apmērā no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 30 % apmērā no minimālās mēneša darba algas. No 2018. gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga ir 430 eiro.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar maksu par pakalpojumu un atbrīvošanu no tās, vecākiem lūgums vērsties pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā pie sociālās darbinieces darbam ar ģimeni un bērniem Ingas Ānas. Pieņemšanas laiks un vieta: pirmdienās: plkst. 9.00 - 12.00 un plkst. 15.00 - 19.00, kā arī trešdienās: plkst. 9.00 - 12.00, Zirgu ielā 47a, Jelgavā. Tālruņi: 63011785, 26480186, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra NOLIKUMS un STRUKTŪRA

Pakalpojums - Krīzes centrs

 2013.gada 18. martā izveidota Aprūpes centra struktūrvienība,, Krīzes centrs ‘’, kas sniedz īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušām personām.

 Krīzes centra uzdevumi:

- sniegt diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu, nodrošināt klientu diennakts uzraudzību;

- sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, psiholoģisko palīdzību;

- sniegt sociālo atbalstu un psiholoģisko palīdzību klienta ģimenei;

- konsultēt klientus par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, veselības aprūpes un sociālo problēmu risināšanas iespējām;

- klientu interesēs sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, sociālās drošības, izglītības jautājumos.

 

Pakalpojumu var saņemt Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie:

- bērni un vecāki, kuri cietuši no vardarbības, bērnus nešķirot no vecāka;

- bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem un viņu ģimenes locekļi, kuri nonākuši krīzes situācijā;

- māte ar jaundzimušo, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai pajumtes, uz laiku, kamēr baro bērnu ar krūti.

 

Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz:

- Valsts vai pašvaldības policijas aktu;

- Jelgavas pilsētas bāriņtiesas vienpersonisku lēmumu;

- pašvaldības sociālā dienesta atzinumu (vai nosūtījumu);

- personas, kura konstatējusi, ka bērns palicis bez aizgādības vai cietis no vardarbības, iesniegumu;

- bērna vecāka iesniegumu, ja viņš nespēj bērnu aprūpēt sakarā ar neatliekamu ārstēšanos;

- bērna iesniegumu, neatkarīgi no viņa deklarētās dzīvesvietas.

 

Lai saņemtu pakalpojumu:

- bērns, vecāks vai cita persona personīgi vēršas pēc palīdzības Krīzes centrā;

- ar lūgumu uzņemt bērnu Krīzes centrā vēršas bāriņtiesa, policija, sociālais dienests, veselības aprūpes vai izglītības iestādes.

 

Uzturēšanās laiks: 

- līdz trīs mēnešiem; 

- to var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, ja bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Maksa par pakalpojumu:

- Jelgavas pašvaldības iedzīvotājiem – bez maksas;

Krīzes centra pakalpojums citā pašvaldībā deklarētai personai  par vienu diennakti - EUR 34.64

 

Kontaktinformācija:

 Direktore: Inese Kovaļevska

Tālr. 63026313; 29477204

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pieņemšana: pirmdienās no pl. 17.00 līdz 19.00  


Direktora vietnieks: Uldis Bārs

Tālr. 63026313

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pieņemšana: pirmdienās no pl. 17.00 līdz 19.00


 

Struktūrvienība "Krīzes centrs" 

Tālr: 63026313; 28334977