• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

 Atbalsts ģimenei, kur vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērni

 

Par pakalpojumu

• Pakalpojumu var saņemt ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam.

• Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz JSLP adresētu iesniegumu, papildus norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu) pakalpojuma saņemšanai.

• Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

• bērnu dzimšanas apliecības;

• aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

• JSLP izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu.

• Pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

• JSLP sagatavo un slēdz trīspusēju līgumu (turpmāk – līgums) starp atbalsta ģimeni (personu) un pakalpojuma saņēmēju līdz 1(vienam) gadam par pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.

• Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības saņemt pakalpojumu ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.

• Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, EUR 1,71 par vienu stundu.