• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Sociālie pakalpojumi

 

 Pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā:

  sociālais darbs;

  sociālās aprūpes pakalpojumi;

  sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Sociālo pakalpojumu saņēmēji:

♦  personas, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vēlas mainīt pašreizējo situāciju, bet nespēj pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem.

Par sociālajiem pakalpojumiem: 

♦  tie atbilst klienta individuālajām vajadzībām;

♦  tos nodrošina starpinstitucionāla profesionāļu komanda;

♦  tie tiek sniegti pēc vispusīgas klienta resursu izvērtēšanas;

♦ tie tiek nodrošināti klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;

♦ tie tiek sniegti klientam līdzdarbojoties lēmuma pieņemšanas procesā.

Sociālo pakalpojumu veidi:

          ♦  Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

 aprūpi mājās;

 ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pilngadīgām personām;

• īslaicīgu pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām;

• bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu;

• krīzes centra pakalpojumu;

• pakalpojumu bērna aprūpei pēc vecāku lūguma;

• dienas centrus personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem;

• grupu dzīvokļa pakalpojumu;

 naktspatversmes pakalpojumu;

• izglītojošu un atbalsta grupu pakalpojumu; 

 terapeitisko spēļu pakalpojumu;

• sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojumu;

• mūzikas terapijas pakalpojumu;

• kanisterapijas pakalpojumu;

• hidroterapijas pakalpojumu;

• reitterapijas pakalpojumu;

• atelpas brīža pakalpojumu;

• rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;

• rehabilitācijas pakalpojumus;

• specializētā autotransporta pakalpojumu;

• higiēnas pakalpojumu;

• tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu patapinājumā;

• īslaicīgu krīzes istabas pakalpojumu;

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atkarīgai (līdzatkarīgai) personai;

• uzvedības sociālās korekcijas programmu;

• atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu;

• ģimenes asistenta pakalpojumu;

• vasaras nometnes pakalpojumu;

• sociālā darba pakalpojumu;

• psihologa pakalpojumu.

♦   Valsts finansētie sociālo pakalpojumu veidi:

•        asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti;

•        sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām - alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām - atkarīgai personai;

•        sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

•        sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai un vardarbību veikušai pilngadīgais personai;

•        psihologa pakalpojums personai līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji.

Sociālā rehabilitācija(par pašvaldības budžeta līdzekļiem):

♦   specializētā autotransporta pakalpojumi;

♦   tehniskie palīglīdzekļi;

♦   reitterapijas pakalpojumi;

♦   ūdensdziedniecības pakalpojumi bērniem;

♦   rehabilitācijas centra „Tērvete” pakalpojumi;

♦  higiēnas centrs;

♦  sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

♦  krīzes istabas;

♦  atkarību profilakses punkts;

♦  grupu dzīvokļi;

♦  naktspatversme.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personai:

 ♦  ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīga vecuma, kura strādā;

♦   kura atbilst likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajām prasībām; 

♦   kura atbilst Černobiļasatomelektrosatcijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā noteiktajām prasībām;

♦   ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā, kura strādā.

Deinstitucionalizācijas (DI)  programmas sociālo pakalpojumu veidi

 ♦ DI programmas finansētie sociālo pakalpojumu veidi:

 aprūpes pakalpojums bērnam ar FT, kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT:

           ⇒ līdz 4 gadu vecumam ieskaitot - ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;

           ⇒ no 5 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) - ne vairāk kā 10 stundas nedēļā;

           ⇒ atelpas brīža pakalpojums bērnu likumiskajiem pārstāvjiem;

           ⇒ sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā (bērna ar FT likumiskajiem pārstāvjiem, bērniem ar FT);

           ⇒ dienas aprūpes centra pakalpojums bērnam ar FT, ja tas paredzēts individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā;

          ⇒   pilngadīgai paersonai ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurai veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts individuālais atbalsta plāns (aprūpe mējās, dienas aprūpes centra  pakalpojums, specializētās darbnīcas pakalpojums, grupu dzīvokļu pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums, speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas un grupu nodarbību pakalpojums).

Klienta tiesības:

♦  saņemt profesionālu palīdzību;

♦  līdzdarboties lēmuma pieņemšanas procesā;

♦  saņemt rakstveida atteikumu un to pārsūdzēt;

♦  saņemt informāciju un konsultācijas bez maksas;

♦  pieprasīt un saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Klienta pienākumi:

♦  sniegt patiesas ziņas.

♦  līdzdarboties problēmas risināšanā.

♦  samaksāt par sociālajiem pakalpojumiem.

♦  sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

 

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība:

 

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona Jelgavas sociālo lietu pārvaldē iesniedz:

♦  rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālo pakalpojuma veidu;

♦  savu personību, likumīgo apgādnieku un ienākumus apliecinošus dokumentus;

♦  ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kā arī par medicīnisko kontrindikāciju neesību, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

♦  psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

 

JSLP piecu darba dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas apņemas:

♦  novērtēt personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma un personas ienākumus;

♦  izvērtēt pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu;

♦  lemt par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu;

♦  pieņemt lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu;

♦  JSLP trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu;

♦  atteikuma gadījumā JSLP lēmumā norāda atteikuma iemeslu un pārsūdzības kārtību. Lēmums personai tiek nosūtīts rakstiski.

 

Sīkāk skatīt šeit