• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Sociālie pakalpojumi

 

 Pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā:

  sociālais darbs;

  sociālās aprūpes pakalpojumi;

  sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Sociālo pakalpojumu saņēmēji:

♦  personas, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vēlas mainīt pašreizējo situāciju, bet nespēj pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem.

 

Par sociālajiem pakalpojumiem: 

♦  tie atbilst klienta individuālajām vajadzībām;

♦  tos nodrošina starpinstitucionāla profesionāļu komanda;

♦  tie tiek sniegti pēc vispusīgas klienta resursu izvērtēšanas;

♦ tie tiek nodrošināti klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;

♦ tie tiek sniegti klientam līdzdarbojoties lēmuma pieņemšanas procesā.

 

Sociālo pakalpojumu veidi:

♦  Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

         aprūpi mājās;

         sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pilngadīgām personām;

         sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem;

         dienas centrus personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem;

         grupu dzīvokļus;

         naktspatversmi;

         specializēto autotransportu;

         higiēnas pakalpojumus;

         sociālā darba pakalpojumus;

         psihologa pakalpojumus;

         sociālo rehabilitāciju bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

         sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai;

         pakalpojumu "Drošības poga".

 

Sociālā rehabilitācija(par pašvaldības budžeta līdzekļiem):

♦  specializētā autotransporta pakalpojumi; 

♦  tehniskie palīglīdzekļi;

♦  reitterapijas pakalpojumi;

♦  ūdensdziedniecības pakalpojumi bērniem;

♦  rehabilitācijas centra „Tērvete” pakalpojumi;

♦  higiēnas centrs;

♦  sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

♦  krīzes istabas;

♦  atkarību profilakses punkts;

♦  grupu dzīvokļi;

♦  naktspatversme.

 

Klienta tiesības:

♦  saņemt profesionālu palīdzību;

♦  līdzdarboties lēmuma pieņemšanas procesā;

♦  saņemt rakstveida atteikumu un to pārsūdzēt;

♦  saņemt informāciju un konsultācijas bez maksas;

♦  pieprasīt un saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

 

Klienta pienākumi:

♦  sniegt patiesas ziņas.

♦  līdzdarboties problēmas risināšanā.

♦  samaksāt par sociālajiem pakalpojumiem.

♦  sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

 

 

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība:

 

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona Jelgavas sociālo lietu pārvaldē iesniedz:

♦  rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālo pakalpojuma veidu;

♦  savu personību, likumīgo apgādnieku un ienākumus apliecinošus dokumentus;

♦  ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kā arī par medicīnisko kontrindikāciju neesību, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

♦  psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

 

JSLP piecu darba dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas apņemas:

♦  novērtēt personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma un personas ienākumus;

♦  izvērtēt pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu;

♦  lemt par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu;

♦  pieņemt lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu;

♦  JSLP trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu;

♦  atteikuma gadījumā JSLP lēmumā norāda atteikuma iemeslu un pārsūdzības kārtību. Lēmums personai tiek nosūtīts rakstiski.

 

Sīkāk skatīt šeit