• ceturta.JPG
 • otra.JPG
 • piekta.jpg
 • pirma.JPG
 • tresa.JPG

Sociālās palīdzības pabalstu veidi

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) 

Dzīvokļa pabalsts

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpus ģimenes aprūpei

Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 

 

 

 

 

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)

 

 GMI aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tiesības saņemt GMI ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kura pilda līdzdarbības pienākumus.

Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis ir vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni (No  2018.gada 1.janvāra - EUR 53,00)

GMI izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kontā vai, pēc vienošanās ar pabalsts pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.


Dzīvokļa pabalsts

 

Dzīvokļa pabalstu piešķir komunālo pakalpojumu apmaksai, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo sev piederošā vai īrētā īpašumā, kas atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Dzīvokļa pabalsts ietver pabalstu:

• īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai;
• individuālās apkures nodrošināšanai.

Dzīvokļa pabalstu īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai pārskaita katru mēnesi pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojumu sniedzēja bankas kontā. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai pārskaita pabalsta pieprasītāja bankas kontā.

Pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā dzīvoklī vai īrētā īpašumā, jāiesniedz īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu).

Pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu apmaksai tiek piešķirts:

 ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtā dzīvojamā mājā, šādā apmērā:

 EUR 159,00 apmērā uz trim mēnešiem - trūcīgai ģimenei ar bērniem;

• EUR 144,00 apmērā uz trim mēnešiem - trūcīgai ģimenei (personai);

 • EUR 144,00 apmērā - maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar invaliditāti;

• EUR 108,00 apmērā - maznodrošinātai ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu;

 EUR 120,00 maznodrošinātai ģimenei ar bērniem.

 

♦ EUR 57,00 apmērā uz trim mēnešiem trūcīgai ģimenei (personai), kura dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

 

Pabalstu piešķir divas reizes gadā laika periodā:

 1.                     No 1. janvāra līdz 30.jūnijam (par pirmo pusgadu)
 2.                     No 1. jūlija līdz 31. decembrim (par otro pusgadu).

 

                  ♦ Pabalstu indviduālās apkures nodrošināšanai vienu reizi kalendārajā gadā piešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo īrētā vai sev piederošā īpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai:

* EUR 171,00 apmērā trūcīgai ģimenei (personai);

* EUR 164,00 apmērā maznodrošinātai ģimenei (personai)

 


Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir:

līdz EUR 65,00 apmērā vienai personai;

 • nestandarta malkas piegāde 3 (trīs) kubikmetru apjomā.

 Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina ārkārtas situācijas faktu.

Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā JSLP kasē.

Pabalstu natūrā, ja nestandarta malka ir pieejama, piegādā pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" noslēgusi līgumu par koku izzāģēšanu.


Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpus ģimenes aprūpei


Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir:

• vienreizēju pabalstu EUR 250,00 apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

• vienreizēju pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgās dzīves uzsākšanai.


Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pabalstu izmaksā pilngadību sasniegušajai personai pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, ja iesniegums par pabalsta pieprasīšanu ir iesniegts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.


Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības


Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja persona turpina mācības vispārējā vai profesionālajā izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē.

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.


Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
 

 ♦ Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

  ♦ Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.

 ♦ Dzīvokļa pabalsts bārenim netiek piešķirts par personām, kuras mitinās vienā dzīvojamajā telpā ar pilngadību sasniegušo bērnu.

 ♦ Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pilngadību sasniegušie bērni, tad katrs pilngadību sasniegušais bērns ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu bārenim 50% (piecdesmit procentu) apmērā no noteikumos noteiktā apmēra. 

  Pilngadību sasniegušais bērns uzrāda šādus ar viņu noslēgtos līgumus:

 • • līgumu par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu, vai īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;
 • • līgumu ar siltumenerģijas piegādātāju par siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;
 • • līgumu ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;
 • • līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;
 • • līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;
 • • līgumu ar gāzes piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts.

 

  JSLP pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ievērojot šajā punktā noteiktos izdevumu segšanas normatīvus vienai personai:

•  izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) līdz 1,00 euro/m2 mēnesī;

• izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

-siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 5,00 euro/m3 līdz 2 m3mēnesī;

-siltumenerģijai apkures nodrošināšanai līdz 1,50 euro/m2 mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);

-ūdensapgādei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem ne vairāk kā 1,95 euro/m3 līdz 4 m3mēnesī;

-kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2,75 euro/ m3 līdz 4 m3 mēnesī;

-asenizācijas pakalpojumiem līdz 49,60 euro kalendārajā gadā;

-kompleksajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2,13euro/ m3 līdz 4 m3 mēnesī;

-dabasgāzei, atbilstoši skaitītāja rādītājiem līdz 0,823 euro/m3 līdz 3 m3 mēnesī;

-sadzīves atkritumu apsaimniekošanai līdz 2,50 euro mēnesī;

-dzīvojamās telpas apkures nodrošināšanai:

-ar cieto kurināmo līdz 250,00 euro kalendārajā gadā;

-ar gāzi un elektroenerģiju ne vairāk kā 1,229 euro/m2 mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);

• elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem līdz 100 kWh mēnesī;

• gāzes balona (ar tilpumu ne vairāk kā 27 litru):

-iegādei līdz 50,00 euro vienu reizi vienai dzīvojamajai telpai;

-uzpildei divas reizes kalendārajā gadā līdz 30,00 euro.

 Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķinam pilngadību sasniegušais bērns iesniedz apmaksātus rēķinus, čekus un kvītis par saņemtajiem pakalpojumiem un izdevumiem par iepriekšējiem mēnešiem, bet ne retāk kā vienu reizi 3 (trijos) mēnešos JSLP.

 Dzīvokļa pabalsta bārenim apmērs nevar pārsniegt faktiskos izdevumus.