• ceturta.JPG
 • otra.JPG
 • piekta.jpg
 • pirma.JPG
 • tresa.JPG

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu veidi

 

Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē

Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti.

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni.

Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18. g. vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei 

Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei.

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes.

Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam 

Ikgadējs pabalsts politiski represētrai personai

Apbedīšanas pabalsts

 

 

 

 

 Ar sociālās palīdzības pabalstu un Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķirtajiem noteikumiem var iepazīties sadaļā: dokumenti un veidlapas.

  Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu.

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka klienta pienākumus un tiesības!

 

Klienta pienākumi:

• aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;

• sniegt ziņas par sevi;

• aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;

• izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

• saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

• atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu.

 

Klienta tiesības:

• bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;

• bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;

• pieprasīt un saņemt šajā likumā minētos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;

• saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt;

• līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā;

• likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu;

• vērsties ar iesniegumu par sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.

 

Klientu interesējošus jautājumus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var noskaidrot Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” informācijas kabinetā (115.kabinets):

 

Informācijas kabineta darba laiks:

Pirmdienā 8.00-19.00,

Otrdienā, trešdienās, ceturtdienā 8.00-17.00

Piektdienā 8.00-14.30

Kontaktinformācija

Tālr. 63048914, 63007224

 


Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē

 

 * Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajam: 

 
 1. • no trūcīgas ģimenes;

 2. • no maznodrošinātas ģimenes;

 3. • kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz EUR 235,00; 

 4. • no daudzbērnu ģimenes.

 Pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu. 
Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.
 
 

* Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20% apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 euro dienā, piešķir Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 5.-6. klašu skolēniem mācību gadā, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli. 

 Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestāde izglītojamais saņem, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.


Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

 

 Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu līdz  EUR 50,00 mēnesī piešķir izglītojamajam:
 
 no trūcīgas ģimenes;
 
 no daudzbērnu ģimenes (līdz mācību gada beigām; vasaras mēnešiem - rakstot iesniegumu līdz kārtējā gada 15.maijam.)
 
• EUR 40,00 mēnesī piešķir izglītojamajam no maznodrošinātas ģimenes.
 
 
Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.
 
Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
 
 

Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei

 

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, piešķir: 
 
 EUR 57,00 apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam:
 
 no trūcīgas ģimenes;
 
 no maznodrošinātas ģimenes;
 
 kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 235,00.
 
 
 EUR 29,00 apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei):
 
 
 no trūcīgas ģimenes;
 
 no maznodrošinātas ģimenes; 

 kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 235,00.

Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.


Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai

 

Pabalstu līdz EUR 15,00 apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
 
 no trūcīgas ģimenes;
 
 no daudzbērnu ģimenes
 
 no aizbildņu ģimenes.

 Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

Pabalstu izmaksu pārtrauc uz 3 (trijiem) mēnešiem no lēmuma par pabalsta izmaksas pārtraukšanu pieņemšanas brīža, ja JSLP ir saņemta rakstiska informācija no profesionālās ievirzes izglītības iestādes par izglītojamo neattaisnotiem kavējumiem

 

Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

Informācija par Jelgavas pilsētas iedzīvotāju kartes pieteikšanu  

Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no braukšanas maksas, kas ir noteikta ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu, mācību gada laikā un vasaras brīvdienās, saskaņā ar izglītības iestādes sarakstu par piedalīšanos skolas pasākumos, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, piešķir Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam:
 
 no trūcīgas;
 
 no maznodrošinātas ģimenes;
 
 no daudzbērnu ģimenes.
 
 
Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī, piešķir pensionāram vai politiski represētai personai, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, kuras noformēšanai persona vēršas Jelgavas sociālo lietu pārvaldē.
 
 
Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts procentu) apmērā, nepārsniedzot 5 (piecus) braucienus dienā, piešķir bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem-bāreņiem, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē, uzrādot un izmantojot norēķiniem:
 
 Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais klātienē mācās  Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un/vai profesionālās izglītības iestādē;
 
 Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 
 Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās augstākās izglītības iestādes un/ vai profesionālās izglītības iestādē Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 
 
 
Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes saņemšanai Jelgavas sociālo lietu pārvaldē vēršas bāreņi (kuri nemācās Jelgavas pilsētas skolās), pensionāri un politiski represētās personas.
 
 

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:

• pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai;

•pabalstu medikamentu apmaksai;

•pabalstu briļļu apmaksai;

•pabalstu inkontinences līdzekļu apmaksai;

•pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai.

Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājs iesniedz JSLP izdevumu apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noformēti uz pabalsta pieprasītāja vārda par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad čeku var iesniegt līdz nķamā gada 31.janvārim.

 

* Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, pabalstu medikamentu apmaksai un pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir personai, kura atbilst:
 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
 
 
 
* Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai piešķir līdz EUR 157,00 kalendārajā gadā.
 
 
* Pabalstu medikamentu apmaksai līdz EUR 114,00 kalendārajā gadā piešķir akūtu (pēkšņu) slimību vai hronisku (atkārtotu) slimību paasinājumu gadījumos.
     
Lai saņemtu pabalstu medikamentu apmaksai, jāiesniedz izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas (pēkšņas) slimības vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājuma gadījumā. 
 
.
* Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir personai kalendārajā gadā:
 
 zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, bet ne vairāk kā EUR 100,00 apmērā:
 
 
 zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai līdz EUR 57,00:
 
 
* Pabalstu inkontinenceslīdzekļu apmaksai līdz EUR 171,00 kalendārajā gadā piešķir trūcīgam vai maznodrošinātam pensionāram vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci.
 
Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu iegādei, jāiesniedz izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus.
 
 
* Pabalstu briļļu apmaksai līdz EUR 57,00 apmērā kalendārajā gadā piešķir:
 
 bērnam no trūcīgas ģimenes;
 
 trūcīgam vai maznodrošinātam pensionāram vai personai ar invaliditāti.
 
 
Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai nepiešķir:
 
 par ārstēšanos ar netradicionālām metodēm (akupunktūru, adatu terapiju, aromaterapiju un citiem);
 
 par masāžu;
 
 par ārstniecības pakalpojumiem, kuri saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā nereģistrētās iestādēs;
 
 par sociālās rehabilitācijas institūcijas saņemtajiem pakalpojumiem.
 
 
Pabalstu medikamentu iegādei nepiešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā nereģistrētu medikamentu, vitamīnu, svaru regulējošu līdzekļu iegādei, kā arī, ja nav nozīmēts konkrēts ārstēšanās kurss akūtas (pēkšņas) slimības vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājuma gadījumā.
 
 
Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas vai pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
 
 

Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

 

Pabalstu EUR 65,00 apmērā pārtikas iegādei vienu reizi trijos mēnešos kalendārajā gadā piešķir trūcīgai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgo apgādnieku.

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

 
 

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

 

Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk – piedzimšanas pabalsts)  EUR 72,00 apmērā par katru bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu  un bērna dzīvesvietu ir deklarējisJelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā.
 
 
Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, neizmaksājot iepriekšējā punktā minēto piedzimšanas pabalstu, piešķir vienreizēju pabalstu:
 
 EUR 1423,00  apmērā, ja piedzimst divi bērni vienās dzemdībās;
 
 EUR 2846,00 apmērā, ja piedzimst trīs un vairāk bērnu vienās dzemdībās.
 
Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
 
 
Piedzimšanas pabalstu nepiešķir:
 
 ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 
 ja vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;
 
 ja viens no vecākiem (aizbildņiem) ir saņēmis piedzimšanas pabalstu citā pašvaldībā.
 
 
Piedzimšanas pabalsta saņemšanai viens no vecākiem (aizbildņiem), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP vai Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
 
Piedzimšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
 
 
 

 

Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk  bērni

 

Pabalstu EUR 43,00 apmērā mēnesī vienam bērnam vecumā no 1 (viena) līdz 3 (trim) gadiem transporta izdevumu segšanai piešķir ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši 3 (trīs) un vairāk bērni.
 
Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
 
 

Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

 

Ikmēneša pabalstu EUR 143,00 apmērā piešķir personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk - persona ar invaliditāti)  aprūpei, ja tā atbilst visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:

1. VDEĀVK ir noteikusi medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

 • 2. ir būtiski garīgās veselības vai smagi garīgās attīstības traucējumi;
 •  
 • 3. ir kustību un balsta aparāta slimība ar izteiktiem pārvietošanās traucējumiem.
 •  
 •  
 • Vai vienam no papildus kritērijiem:

• no pusotra gada līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;

• no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa dēļ nespēj apmeklēt izglītības iestādi un ar Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts organizēt mācības mājās.

 •  
 • Pabalstu saņemšanai personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:
 •  
 • • apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu perosnu;
 •  
  • • VDEĀVK lēmuma par invaliditāti kopiju  (uzrādot oriģinālu);
  •  
  •  
 • Pabalstu piešķir līdz kārtējā kalendārā gada beigām. 
 •  
 1. Pabalsta izmaksu bērnam invalīdam pārtrauc, ja:
 2.  
  • • beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;
  •  
  • • sasniedzis pilngadību;

• uzsākta izglītības apguve;

• nav sniegts Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par mācību organizēšanu mājās.

 1.  Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
 2.  

Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei

Pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai piešķir daudzbērnu ģimenei, kura deklarēta un dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā neatkarīgi no īpašuma piederības, pamatojoties uz mājas apsaimniekotāja vai institūcijas, kurai ir licence ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai, rēķinu par sniegto pakalpojumu.

 

 1. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
 2.  

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

 

Pabalstu EUR 43,00  apmērā piešķir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pamata dzīvesvieta pirms apcietināšanas bija deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalstu piešķir, ja iesniegums JSLP saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes. 

Pabalsta pieprasītājs JSLP uzrāda Ieslodzījumu vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes. Gadījumos, kad pabalsta pieprasītājs no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvots citā valstī, viņš iesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu, kas ir iztulkota latviešu valodā.

Lēmumu par vienreizēja pabalsta personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem JSLP vadītājs.

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā kasē.

 1.  

Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

 

Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai 143,00 euro apmērā piešķir personai, kurai ir 100 (viens simts) un vairāk gadu.

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā kasē


Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 

 

Ikgadējo pabalstu rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam EUR 30,00 apmērā piešķir kārtējā gadā no 15.aprīļa līdz 15.decembrim.

Pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP iesniegumu, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un Ministru kabineta noteikta parauga apliecību par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka personas statusu.

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
 


Apbedīšanas pabalsts

 

Apbedīšanas pabalstu EUR 271,00 apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai.

Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:

 •  mirušais nav atpazīts;
 •  
 • ♦ mirušais bijis deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA):

• nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;

• piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldībā noteikto pabalsta apmēru.

 Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, tad tiek izmaksāts pabalsts, lai segtu starpību starp pašvaldības un VSAA noteikto pabalstu.

 1. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.
 2. Apbedīšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.