• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Pabalstu veidi

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu veidi

 Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē.

 Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai.

 Pabalsts mācību līdzekļu iegādei.

 Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai.

 Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai.

 Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

 Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti.

 Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā.

 Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni.

 Pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei.

 Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei.

 Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes.

 Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu.

 Apbedīšanas pabalsts.

• Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

 Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai.

• Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības līdz 24 gadu vecumam, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.

 

 

 

 

 Ar sociālās palīdzības pabalstu un Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķirtajiem noteikumiem var iepazīties sadaļā: dokumenti un veidlapas.

 Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu.


Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka klienta pienākumus un tiesības!


Klienta pienākumi:

• aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;

• sniegt ziņas par sevi;

• aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;

• izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

• saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

• atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu.

Klienta tiesības:

• bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;

• bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;

• pieprasīt un saņemt šajā likumā minētos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;

• saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt;

• līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā;

• likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu;

• vērsties ar iesniegumu par sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.


Klientu interesējošus jautājumus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var noskaidrot Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” informācijas kabinetā (115.kabinets):


 


Informācijas kabineta darba laiks:

Pirmdienā 8.00-19.00,
Otrdienā, trešdienās, ceturtdienā 8.00-17.00
Piektdienā 8.00-14.30
Kontaktinformācija
Tālr. 63048914, 63007224


 

Sociālās palīdzības pabalstu veidi


 Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai.

 Dzīvokļa pabalsts.

 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

 Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpus ģimenes aprūpei.

 Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības.

 

 Ar sociālās palīdzības pabalstu un Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķirtajiem noteikumiem var iepazīties sadaļā: dokumenti un veidlapas.

 Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu.

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka klienta pienākumus un tiesības!


Klienta pienākumi:


• aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;

• sniegt ziņas par sevi;

• aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;

• izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

• saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

• atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu.

Klienta tiesības:

• bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;

• bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;

• pieprasīt un saņemt šajā likumā minētos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;

• saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt;

• līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā;

• likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu;

• vērsties ar iesniegumu par sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.


Klientu interesējošus jautājumus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var noskaidrot Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” informācijas kabinetā (115.kabinets):

 

Dokumentu iesniegšana sociālās palīdzības saņemšanai:

 ♦ 104.kab. un 106.kab.

 

Informācijas kabineta darba laiks:

Pirmdienā 9.00-12.00 un 15.00-19.00 rindas kārtībā
Trešdienā 9.00-12.00 rindas kārtībā;
Otrdienā, ceturtdienā 9.00-12.00 - pēc iepriekšēja pieraksta
Kontaktinformācija
Tālr. 63048914, 63007224