• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Sociālās palīdzības piešķiršanas noteikumi

 

Sociālās palīdzības pabalsti

Sociālās palīdzības pabalsti ir pabalsti, kurus pašvaldība piešķir saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību, pabalstu veidus un personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt.

Tiek izdalīti:

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalsti. Skatīt

Sociālās palīdzības pabalsti. Skatīt


Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

 Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona Jelgavas sociālo lietu pārvaldē vēršas ar:

• rakstveida iesniegumu;
• savas personības dokumentu, kā arī likumīgo apgādnieku un ienākumus apliecinošiem dokumentiem; 

• pretendējot uz pabalstiem, kas tiek piešķirti, izvērtējot ienākumu materiālo stāvokli, persona aizpilda un iesniedz noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju, dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas, kā arī citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos JSLP pieprasītos dokumentus un izziņas; 

• vienreizējos pabalstus un pabalstus daudzbērnu ģimenēm piešķir uz iesnieguma pamata, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.

 

Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka snieguši patiesas un pilnīgas ziņas.

Apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim

Dod atļauju apsekot dzīvesvietu un lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos datu reģistros

Apņemas noslēgt vienošanos par līdzdarbību

Nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai

♦ JSLP apņemas

• Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti.
• Informēt pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu paziņot rakstiski LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
• Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.

 


Saites
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi GROZĪJUMI

Trūcīgās un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā    GROZĪJUMI  GROZĪJUMI