• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Projekti

2018.gada janvāris bija pēdējais mēnesis, kad projekta ietvaros vecāki, kuri strādā nestandarta darba laiku un kuriem ir bērni vecumā līdz 7 gadiem, saņem subsidētu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Noslēgtie līgumi tika īstenoti līdz 2018.gada 31.janvārim. No 2016.gada maija līdz 2018.gada janvārim kopumā 169 bērniem Rīgā, Valmierā un Jelgavā tika nodrošināta pieskatīšana vakaros, naktīs un brīvdienās, kad vecāki strādāja. Šobrīd turpinās darbs pie sociālā eksperimenta par subsidētām bērnu aprūpes organizācijas iespējām uzņēmumos rezultātu novērtēšanas. Balstoties uz eksperimenta rezultātiem, Labklājības ministrija izstrādās priekšlikumus bērnu aprūpes pakalpojumu īstenošanai un līdzfinansēšanai nestandarta darba laikā un darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamības politikas formulēšanai.

8.martā projektā iesaistītie dalībnieki un citi interesenti aicināti uz projekta noslēguma konferenci. Informācija par projektu un reģistrēšanās konferencei šeit

 


Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojums sniedzēju saraksts

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas iepirkuma “Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” Nr.LRLM2016/28-3-08/20EBUP rezultātiem tiek publicēts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju saraksts”, kurā norādītajām personām tiek piešķirtas tiesības sniegt elastīga bērnu uzraudzības pakalpojumu atbilstoši viņu piedāvājumā norādītajām cenām un iepirkuma tehniskajai specifikai.

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojums sniedzēju saraksts

 


 

Projekts: "PROTI un DARI!"

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Stratēģiskais partneris: Jelgavas sociālo lietu pārvalde

Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%)un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros

Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldību un to stratēģisko partneru aktivitātes projektā:

1)      mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;

2)      mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde;

3)      mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts: 

1)      veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

2)      sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;

3)      noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4)      īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
- regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu:

- individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,

- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,

- speciālistu konsultācijas,

- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),

- brīvprātīgā darba aktivitātes,

- iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,

- ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),

- iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

 

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 333 174,60 EUR  

Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits:213 jaunieši.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 8.jūlijs (sadarbības līguma noslēgšanas datums) - 2018.gada 31.oktobris

 

TERMINI:
NEET jaunietis - jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās.

Mērķa grupas jaunietis- jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Programmas vadītājs- persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā.

Mērķa grupas jaunieša mentors- pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi- darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz jauniešu prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Mērķa grupas jaunieša profilēšana- mērķa grupas jaunieša sākotnējā izpēte, kas ietver padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, jaunieša izglītības, darba, brīvā laika, sabiedriskās darbības, iepriekšējās pieredzes un esošo prasmju apzināšanu, personības izpēti, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu un kas veikta atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām.

Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma- atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām veidots pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un vērsts uz viņa prasmju attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, un iesaisti Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Individuālā pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

 


 

Atver sirdi Zemgalē

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta īstenotājs ir Zemgales plānošanas reģions. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 21 Zemgales reģiona pašvaldību, t.sk. Jelgavas pilsetas pašvaldību, Bērnu sociālās aprūpes centriem un Valsts sociālās aprūpes centru „Zemgale”.

Projekta kopējais budžets ir 5 709 424.00 euro, no kura 85% finansē Eiropas Sociālais fonds, 15% ir Valsts budžeta finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldība projekta ietvaros ir paredzējusi Jelgavas pilsētas pašvaldībā nodrošinātu “Atelpas brīža” pakalpojumus, ģimenes asistenta pakalpojumus un atbalsta grupu vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, kā arī “sociālā mentora” pieejamību.

Projekta ietvaros Zemgales reģionā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1.      Aktivitāte “Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Zemgales plānošanas reģionā”, kuras ietvaros paredzēts izvērtēt un izstrādāt individuālos atbalsta plānus:

  1. personām ar garīga rakstura traucējumiem VSAC un pašvaldībās, kam ir risks nokļūt VSAC – 300 personas;
  2. bērniem ārpusģimenes aprūpē, kas atrodas ilgstošās aprūpes iestādē – 334 personas;
  3. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs – 356 personas.

2.      Aktivitāte “Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde”, kuras ietvaros tiks izstrādāts Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāns, kas iekļaus aktivitātes, kuras būs nepieciešams īstenot projekta sadarbības partneriem, piesaistot papildus paredzēto Eiropas Savienības finansējumu, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

3.      Aktivitāte “Zemgales reģiona VSAC filiāles un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde”, ietver reorganizācija plānu izstrādi 9 bērnu sociālās aprūpes centriem Zemgales reģionā (t.sk. Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, biedrība “Centrs Elizabete”, Jelgavas SAS Jaunieši māja) un 1 VSAC filiālei, kuru noteiks Labklājības ministrija, saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem.

4.      Aktivitāte “Zemgales reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā” paredz sagatavot 84 personas reģionā ar GRT, kas šobrīd atrodas VSAC.

5.      Aktivitāte “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona personām ar GRT” paredz sniegt pakalpojumu 251 personai reģionā, nodrošinot nepieciešamos pakalpojumu pieejamību.

6.      Aktivitāte “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona bērniem ar FT” paredz nodrošināt vairākus pakalpojumus:

  1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.
  2. “Atelpas brīža” pakalpojumus bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (līdz 30 diennaktīm gadā).
  3. Sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem būs izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem - ne vairāk kā 50 h nedēļā.

7.      Aktivitāte “Speciālistu apmācības Zemgales reģionā”, kuras ietvaros ir paredzētas apmācības speciālistiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai.

8.      Aktivitāte “Informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā” un “Projekta publicitātes pasākumi”, paredz dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus sabiedrības attieksmes maiņai pret personām ar invaliditāti un aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu skaita palielināšanai, kā arī sabiedrības informētību, par projekta ieviešanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

Projektā iesaistītās mērķa grupas:

                    1.            Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem Valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk-VSAC) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā (turpmāk–personas ar GRT);

                    2.            Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus (turpmāk–bērni BSAC);

                    3.            Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk–bērni ar FT);

                    4.            Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 1.decembris – 2022.gada 31.decembris.

 

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadības sektors

L.Rulle, tālrunis: 63005568 

 


 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

Projekts ,,Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā” - finiša taisnē

Teju pirms gada Jelgavas Pensionāru biedrība sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” uzsāka projekta ”Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā” realizāciju. Tā laikā Jelgavas pensionāri un pirmspensijas vecuma cilvēki ar krietnu dzīves un darba pieredzi palīdz jaunajām māmiņām ar bērniem attīstīt dažādas dzīves prasmes, socializēties un integrēties sabiedrībā. Projekta sākumā brīvprātīgie jelgavnieki pensijas un pirmspensijas vecumā tika sagatavoti kā ģimenes asistenti, apgūstot teorētiskās zināšanas sociālās aprūpes, psiholoģijas un likumdošanas jomā. 2015. gada 16. oktobrī ģimenes asistenti bija darbam sagatavoti un viņu aprūpē tika nodotas 24 Jelgavas sociālās riska ģimenes, kurās aug 68 bērni.
Darbs notiek mentora uzraudzībā, sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem. Šajā laikā notiek supervīziju nodarbības, kad ģimenes asistenti psihologa vadībā analizē darba gaitā radušās problēmas ar ģimeni, meklē risinājumus un sniedz savu pieredzi citiem. Tāpat gan asistenti, gan jaunajās māmiņas apgūst un pilnveido dažādas dzīves prasmes, un mācās, kā labāk dzīvot. Projekta dalībnieces apguvušas iemaņas sievietes veselības un skaistuma noslēpumos, dažādās rokdarbu tehnikās un to pielietojumā, apģērbu šūšanā un labošanā, pašreiz notiek nodarbību cikls – “Bērns un tā kopšana”, bet martā tiks sniegtas iemaņas ēdienu gatavošanā.


Lai veicinātu komunikāciju un integrāciju notiek kopēji kultūras pasākumi. Pensionāri ģimenēm sagatavoja Ziemassvētku dāvanas, bet par Jaungada pārsteigumu 24 ģimenēm parūpējās 4.vidusskolas bērni un skolotāji, sarūpējot saldumus, par ko mēs pateicamies 4.vidusskolai un personīgi direktora vietniecei audzināšanas darbā Sanitai Baltiņai.


Asistenti mudina ģimenes kopā apmeklēt arī dažādus kultūras pasākumus. Protams, attieksme pret tiem ir dažāda – netrūkst veiksmīgu piemēru, taču gadās, ka projekta dalībniekiem zūd motivācija un vēlēšanās piedalīties, mācīties un integrēties. Tad risinājumi tiek meklēti kopīgiem spēkiem, iesaistot arī pārējos dalībniekus, jo projekta uzdevums ir piedāvāt un sniegt iespēju ģimenēm izlauzties no bezcerības un izmisuma, palīdzēt mazināt sociālos riskus, iegūt jaunas zināšanas un prasmes.


Projekta gaitā paredzēti arī divi praktiski izglītojoši semināri par medicīnisko rehabilitāciju un bērnu neiroloģiju ar iespējamām bezmaksas konsultācijām pie rehabitoloģes dr. Ilgas Vilkas un bērnu neiropatoloģes dr. Ligitas Nukses. Pirmā tikšanās jau notikusi, bet otrā paredzēta martā.


Projekts “Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā” noslēgsies 22.aprīlī ar informatīvo semināru un dažādu darbu izstādi, ko māmiņas paveikušas sadzīves prasmju nodarbībās.
Jau šogad Jelgavas sociālo lietu pārvalde vairākiem projekta laikā apmācītiem projekta dalībniekiem plāno piedāvāt kļūt parģimenes asistentiem kā pašnodarbinātajiem, līdz ar to projekts būs realizējis galvenos mērķus - pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēku iekļaušanu darbā tirgū un atbalsta sniegšanu sociālā riska ģimenēm.


Vairāk par projektu

Projektu ,,Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā” Nr.2014.EEZ/PP?1/MIC/081/043 administrē Sabiedrības integrācija fonds. 90% finansējuma nodrošina EEZ finanšu instrumenti (17 489,62 EUR), ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet 10% (1990,00 EUR) Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
Par šī materiāla saturu atbild projekta vadītāja Marija Kolneja
 


 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

No teorijas pie prakses

 

No 1.maija Jelgavas Pensionāru biedrība sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” realizē EEZ projektu ,,Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā” projekta Nr.2014.EEZ/PP?1/MIC/081/043.

Projektu administrē Sabiedrības integrācija fonds. 90% finansējuma nodrošina EEZ finanšu instrumenti (17 489,62 EUR), ko finansiāli atbalstaIslande, Lihtenšteina un Norvēģija,bet 10% (1990,00 EUR) Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir veicināt Pensionāru biedrības biedru, pensijas un pirmspensijas vecuma personu sociālo iekļaušanos un integrāciju darba tirgū.

Pakārtots mērķis ir palīdzība sociālā riska ģimenēm ar bērniem Jelgavas pilsētā.

Apgūstot ģimenes asistenta profesionālās iemaņas, projekta dalībnieki sociālā riska ģimenēm ar bērniem palīdzēs pilnveidot viņu sociālās prasmes, sniegs atbalstu dažādu problēmu risināšanā, veicinās ģimeņu sadzīves apstākļu uzlabošanos un savstarpējo sapratni starp ģimenes locekļiem, mazinot vardarbības izpausmes.

Aizvadītā periodā no maija līdz oktobrim ir notikusi projekta dalībnieku atlase, izstrādāta mācību programma un mācību modulis. 28 asistenti ir parakstījuši vienošanos par līdzdalību projektā. Mācības pēc apstiprinātās programmas pabeiguši 26, bet gatavību praktiskam darbam ar ģimeni apstiprinājuši-24 asistenti. 

Oktobrī uzsākta pilotprojekta realizēšana- ģimenes asistenta praktiskā sadarbība ar ģimeni un sociālo darbinieku, ko koordinē projektā piesaistītais mentors. Ir parakstīti trīspusējie līgumi starp asistentu, ģimeni un projekta vadītāju. Katram asistentam ir izstrādāti savi uzdevumi darbam ar ģimeni, ko viņš veic apmeklējot ģimeni mājās, kā arī iesaistot ģimeni dažādos kultūras pasākumos, apmeklējot koncertus, pilsētas svētkus un muzejus.

Paldies, par sapratni un atbalstu Jelgavas Trīsvienības baznīcas tornim, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejam, Ģ. Eliasa Vēstures un mākslas muzejam un Ādolfa Alunāna memoriālajam muzejam, kas nodrošinājuši iespēju bez maksas projektā iesaistītiem asistentiem un ģimenēm apmeklēt šos muzejus, iepazīstoties ar tur esošajām ekspozīcijām un izstādēm. kā arī paldies Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei ,,Kultūra”, nodrošinot iespēju atsevišķu koncertu bezmaksas apmeklējumus, rezervējot vietas.

30. oktobrī notika informatīvais seminārs, uzaicinātas piedalīties 21 pilsētas un novada NVO. Semināra dalībniekus iepazīstinājām ar projekta norises gaitu, paveikto un turpmākām plānotām aktivitātēm.

Oktobrī uzsāktas praktiskās sadzīves prasmju nodarbības, trešdienās- māmiņām, bet piektdienās-asistentiem. Nodarbības notiek Pensionāru biedrības Dienas centrā. Kamēr māmiņas mācās, bērnus pieskata ģimenes asistents Centra bērnu istabā.

Noslēdzies ir pirmais nodarbību cikls, vadītāja- Edītes Krūmiņas, tēma: personīgā higiēna un mājas uzkopšana- sievietes veselībai un skaistumam. Par projekta līdzekļiem iegādāti dažādi mācību materiāli nodarbībām, gan arī turpmākajam darbam mājas apstākļos ģimenēs asistenta uzraudzībā.

Decembrī ir uzsākts jauns nodarbību cikls, vadītāja- Vijai Jansone, tēma: rokdarbu dažādas tehnikas un to pielietojums. Jāpiezīmē, ka māmiņām vislielākā interese ir par tapošanu un dakšošana, varbūt līdz šim mazāk zināmām tehnikām. Arī šim apmācību ciklam visi materiāli tika iegādāti par projekta naudu.

Gandarījumu rada abpusēja interese un gatavība sadarboties realizējot projekta aktivitātes, kā arī ierosinājumi: no māmiņu puses- svinēt kopā Ziemassvētkus, bet ģimenes asistenti gatavo ģimenēm pārsteiguma Ziemassvētku dāvanas- dabas veltes burciņās no saviem pagrabiem, pašmāju āboli un omītes tējas.

  25. novembrī ir notikusi pirmā grupu supervīzijas nodarbība ģimenes asistentiem. Diskusijās, psihologa vadībā, katrs asistents izteica savas sajūtas, emocijas, problēmas darbā ar ģimeni un saņēma profesionāļa ieteikumus iespējamiem risinājumiem turpmākajā sadarbībā ar ģimeni.

6.decembrī ir sagādāta ekskluzīva iespēja 22 ģimenēm ar bērniem, kopā 63 personām (21 pieaugušais, 42 bērni, no tiem 15 bērni līdz 5 gadiem) apmeklēt Rīgas cirka izrādi „Gigantisko strūklaku šovs”

Ceru, ka savstarpējo sapratni un interesi izdosies saglabāt līdz projekta beigām, t.i. 2016. gada 30.aprīlim, bet sadarbība turpināsies arī pēc projekta, jo projektā iesaistītie asistenti apzinās atbildību par tiem, ko pieradinājuši. Pašvaldība, projekta rezultātā, iegūs sagatavotus speciālistus ģimenes asistentu amatam.

Par šā materiāla saturu atbild projekta vadītāja M. Kolneja

 


Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

 

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu.

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Projekta līguma numurs: VS/2015/0206 

Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% - Latvijas valsts budžets).

Projekta realizācijas laiks: 27 mēneši, sākot no 2015.gada 1.augusta

Projekta koordinators: Labklājības ministrija
 

Vairāk par projektu ŠEIT


 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

 

No 01.08.2015. -30.09.2015. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” realizējies Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam 2.2. apakšsadaļas „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos” projektu ,,Mans budžets”, līgums Nr.4-35/6.

Projekta mērķis: Veicināt jauniešu komunikācijas un saskarsmes prasmju uzlabošanos; sniegt konkrētas zināšanas un attīstīt prasmes par sava budžeta plānošanu pašlaik un nākotnē; veicināt izpratni par izglītības nozīmību un profesijas izvēles saistību ar reālo darba tirgu un atalgojumu; izveidot Jelgavas un Rīgas (Pļavnieku mikrorajons) aktuālāko pakalpojumu, noderīgo vietu karti.

Projekta mērķa grupa: 23 jaunieši un 2 bērni vecumā no 12 līdz 24 gadiem ar dažādu ģimenes pieredzi (funkcionāla ģimene, riska ģimene un ārpusģimenes aprūpe). Jaunieši no Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra, brīvprātīgie no Sabiedrības Integrācijas pārvaldes, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes un Rīgas SAC „Kamene” jaunieši.


Projekta rezultāti: Projektā iesaistītie 23 jaunieši un 2 bērni papildināja un ieguva zināšanas par budžeta plānošanu, apguva dzīvei noderīgas sociālās prasmes (sadarbības prasmes, prasmi uzklausīt, prasmi prezentēt sevi un savu darbu, paust savu viedokli, pašnovērtējuma prasmi, u.c.). Projekta dalībnieki apmeklēja 1 ekskursiju Latvijas Bankā. Projektā iesaistītajiem dalībniekiem tika novadītas 4 aktivitātes un 4 radošas darbnīcas. Jaunieši guva izpratni par neformālo izglītību un dalību iniciatīvu projektos. Projekta rezultātā tika izveidota Jelgavas un Rīgas (Pļavnieku mikrorajona) pilsētas pakalpojumu karte papīra formātā 220 gab. un datnes formātā 2 gab. (Jelgavas un Rīgas karte).

Tiešsaistes uz elektroniskajām kartēm:

Jelgavas pilsēta

Rīga (Pļavnieku mikrorajons)

Kartes pdf formātā:

Jelgavas pilsēta

Rīga (Pļavnieku mikrorajons)

Projekta budžets: 100% (1845.09 EUR) Valsts budžeta līdzekļi ar 20% (370.00 EUR) JSLP priekšfinansējumu, kas tiks atgūts pēc projekta noslēguma.

Par šā materiāla saturu atbild JSLP projektu vadītāja L.Vecums-Veco
Informāciju 23.09.2015. ievietoja un sagatavoja Linda Vecums-Veco t.6304890
8

 


 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

No 01.05.2015. -30.04.2016. Jelgavas Pensionāru biedrība sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” realizē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. -2014.gada perioda programmas ,,NVO fonds” apakšprogrammas ,,Nevalstisko organizāciju projektu programma” projektu ,,Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā”, līgums Nr.2014.EEZ/PP/1/MIC/081/043.


Projekta mērķis: veicināt Pensionāru biedrības biedru, pensijas un pirmspensijas vecuma personu sociālo iekļaušanos un integrāciju darba tirgū, piedaloties inovatīva sociālā pakalpojuma veidošanā, un uzlabot pieejamās sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti Jelgavas pilsētā.

Projekta mērķa grupa: 25 pensijas un pirmspensijas vecuma personas.

Sagaidāmie projekta rezultāti: izstrādāta ģimenes asistentu apmācības programma, 25 apmācītas pirmspensijas un pensijas vecuma personas, izstrādāts un ieviests jauns sociālais pakalpojums, veicināta pirmspensijas un pensijas vecuma personu integrācija un iekļaušanās darba tirgū.

Projekta budžets: 90% (17 489,62 EUR) EEZ finanšu instrumenta finansējums un 10% (1990,00 EUR) Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Par šā materiāla saturu atbild projekta vadītāja M.Kolneja

 


From 01.05.2015. -30.04.2016. Jelgava Pensioners' Association in co-operation with the local authority "Jelgava Social Affairs" implemented by the European Economic Area Financial Mechanism 2009 -2014. year period of the program ,,NVO Fund" sub NVO project program “Family Assistants Jelgava city "contract Nr. 2014.EEZ/PP/1/ MIC/081/043.

The project aims - to promote the association members , retirement and pre-retirement age the social inclusion and integration into the labor market participation of innovative social service building and to enhance the available social support and quality of service in Jelgava city.

The target group - 25 retirement and pre-retirement age persons.

Project activities - assistants job description and responsibilities, training programs and business model development, family assistant training, social service recipients - risk families with children identification and implementation of the service, cultural events and conferences.

Results of the project - designed family assistant training program, 25 trained and pre- retired persons, developed and introduced new social services and promote the integration of persons into the labor market.

Project budget: 90% (17 489.62 EUR) for the EEA Financial Mechanism funding and 10% (1,990 EUR) Jelgava City Council co-financing.

 

About this material sole responsibility of the project manager M.Kolneja

 

Informāciju 12.05.2015. ievietoja un sagatavoja Linda Vecums-Veco t.63048908
 

 


 

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒP/ie ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47A no 02.01.2012.līdz 31.12.2013. īstenojies projekts „ Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jelgavas pilsētā”, līg.nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064.

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Projekta mērķa grupa: JSLP sociālo darbinieku un skolu sociālo darbinieku uzraudzībā nonākušo trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā 10-16 gadiem.

Projekta aktivitātēs iesaistīti sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā nonākušie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10-16 gadiem Bērni un jaunieši projekta aktivitātēs piedalījās no 2012. gada aprīļa līdz 2013. gada novembrim. Darbs ar bērniem un jauniešiem notika divos ciklos. Pirmie savu dalību projekta aktivitātēs uzsāka 2012. gada aprīlī un decembrī aktivitātes projektā noslēdza 22 dalībnieki Otrā grupa savu dalību projektā uzsāka 2013. gada februārī un 2013.gada novembrī savu dalību projektā noslēdza 28 dalībnieki.

Projekta rezultāti līdz 2013.gada decembrim projekta aktivitātēs iesaistītas un sociālo pakalpojumu saņēmušas 50 personas. Mācību un brīvajā laikā bērni un jaunieši apguva dažādas prasmes saskarsmes nodarbībās, dzīves mācībā, mākslas un interešu nodarbībās, pārgājienos, sporta, kultūras un citās brīvā laika aktivitātēs. Iesaistītajiem bērniem un viņu vecākiem tika piedāvātas dažādu speciālistu konsultācijas. Ar dažādu aktivitāšu un speciālistu sniegto atbalstu projekta dalībnieki paaugstināja savu motivāciju un pašapziņu, uzzināja un iemācījās daudz jaunu lietu un prasmju, ieguva jaunu pieredzi un iespēju justies piederīgiem vienaudžu sabiedrībā.

Projekta budžets: ESF 100% finansējums

Vairāk par projektu: ŠEIT


 

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Projekts „Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/065

Projekta mērķis: attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā, lai mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo atstumtību, iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs, integrētu sabiedrībā.

Projektā aktīvi iesaistījušās 11 Jelgavas pilsētā dzīvojošas romu tautības ģimenes ar pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

Projekta aktivitāšu ietvaros romu ģimenes iesaistās, gan individuālās, gan grupu nodarbībās pie speciālistiem. Arī vasarā, no skolas un mācībām brīvajā laikā romu ģimeņu bērniem tik piedāvātas mācību atbalsta konsultācijas, mājsaimniecības un dažādas interešu nodarbības. Pieaugušajiem pēc nepieciešamības ir nodrošināta iespēja mācīties lasīt un rakstīt, piedalīties mājsaimniecības un interešu nodarbībās, kā arī saņemt individuālās konsultācijas higiēnas un pašaprūpes prasmju un iemaņu veidošanai, bērnu audzināšanas jautājumu risināšanai, veselības uzlabošanai un ģimenes dzīves apstākļu uzlabošanai.

Novembra mēnesī romu ģimenes un bērni tika laipni uzņemti kinoteātrī „Forum Cinema” un ģimenēm ar bērniem bija nodrošināta noskatīties populāro multiplikācijas filmu ”Kotlešu lietus”.
Programmas noslēgumā – decembra mēnesī projekta dalībnieki tika uzņemti un iepazīstināti ar čigānu biedrības muzeja ekspozīcijā un bērniem tika demonstrēta multiplikācijas filma”Nu pagaidi! Čigānu valodā. Pieaugušie savu dalību projektā noslēdza ar darba iemaņu praktizēšanu un iepazīšanos ar dažādu profesiju darbu. 20.decembrī projekta dalībnieku dalība noslēdzās svinīgā pasākumā ar piparkūkām, Ziemassvētku vecīti un patīkamiem pārsteigumiem gan lieliem, gan maziem.

Vairāk par projektu:
ŠEIT un ŠEIT

Informācija sagatavota projektu vadības sektorā, tālr. 63005485, 63005506


 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 


Projekts: „Drošības poga Zemgalē” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/046

Projekta mērķis: Attīstīt jaunu, Jelgavas pilsētas pašvaldībā inovatīvu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu – drošības pogas pakalpojumu, tādā veidā nodrošinot personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu integrāciju sabiedrībā un sekmējot personu ar funkcionāliem traucējumiem nodarbinātību.


Mērķa grupa: Personas ar funkcionāliem traucējumiem – 5 cilvēki, pensijas vecuma un pirmspensijas vecuma personas – 15 cilvēki.


Projektu īsteno: Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” Jelgavas nodaļa.

Projekta norise:


 Individuālās mājaprūpes – ārkārtas aprūpētāju atlase un apmācības.

 Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā tehniskā pieslēguma izveide klientu dzīvesvietā un klientu sagatavošana pakalpojuma saņemšanai. Pakalpojums nodrošināts 24 stundas diennaktī.

 Drošības pogas pakalpojuma sniegšana – 20 cilvēki.

 Konsultatīvs atbalsts sociālā darba speciālistu darba spēju uzturēšanai un atjaunošanai – 44 stundas.

 Sabiedrības informēšana par projektu un izveidoto pakalpojumu.


Projekta īstenošanas laiks: no 2012.gada 2.janvāra – 2013.gada 31. decembrim.


Projekta kopējais finansējums: LVL 83397.18.

Kontaktpersona, kas var sniegt detalizētu informāciju par projektu:

Projekta vadītāja Ilze Vāciete, tālr.67709818, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vairāk par projektu
ŠEIT