• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Iestādes apraksts

 

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelgavas sociālo lietu pārvaldē ieviesta kvalitātes vadības sistēma – starptautiskais standarts: ISO 9001:2009

 

JSLP nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

dažādām klientu grupām

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieku līdzdalība starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvās padomēs:

⇒  Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija;

⇒  Administratīvā komisija;

  1. ⇒  Jelgavas pilsētas domes atkarību profilakses komisija;

⇒  Sociālo jautājumu konsultatīvā komisija;

⇒  Dzīvokļu komisijas darba grupa;

⇒  Pašvaldības institūciju darba grupa bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

⇒  NVA darba devēju izvēles komisija.

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes funkcijas:

⇒  Veikt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās funkcijas;

⇒  Administrēt sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji;

⇒  Sniegt informatīvo un metodisko palīdzību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem.

 Jelgavas sociālo lietu pārvaldes galvenie uzdevumi:

⇒  Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;

⇒  Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;

⇒  Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;

⇒  Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;

⇒  Sniegt sociālo palīdzību;

⇒  Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

⇒  Plānot pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus un sagatavot ikgadējo pašvaldības budžeta līdzekļu pieprasījuma projektu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai;

⇒  Izveidot un aktualizēt sociālo pakalpojumu un palīdzības saņēmēju reģistru saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

⇒  Vākt, apkopot un analizēt datus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņēmējiem un pēc pieprasījuma, bet ne retāk par vienu reizi gadā iesniegt pārskatus Jelgavas Domei par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem;

⇒  Pieņemt lēmumus par:

♦        personu (ģimeņu) atbilstību trūcīgas ģimenes statusam; 

♦        sociālā pakalpojuma un/vai sociālās palīdzības veidu; 

♦        sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu; 

♦        pabalsta piešķiršanu garantētā minimālā ienākumu  līmeņa nodrošināšanai un citiem sociālajiem jautājumiem Jelgavas pilsētas saistošo noteikumu paredzētajā kārtībā.

⇒  Izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un klienta tiesībām, un sniegt atbildes vai Jelgavas Domes Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas vai pašvaldības vadošo darbinieku uzdevumā sagatavot informāciju un atbilžu projektus iesniedzējiem;

⇒  Sagatavot dokumentus izskatīšanai Pabalstu piešķiršanas komisijā;

⇒  Sagatavot Jelgavas Domes vai Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas lēmumu projektus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos;

⇒  Sniegt fiziskām un juridiskām personām informāciju un konsultācijas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos, kā arī informēt sabiedrību par valsts un pašvaldības finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;

⇒  Piedalīties starptautisko investīciju projektu realizācijā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā;

⇒  Nodrošināt Pārvaldei deleģēto uzdevumu izpildi no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem finansējamo pasākumu īstenošanā;

⇒  Novērtēt Pārvaldes administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

⇒  Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;

⇒  Informēt iedzīvotājus par sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem un sociālo palīdzību;

⇒  Veikt citus uzdevumus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 

Jelgavas pilsētas Pašvaldības iestādes  "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" nolikums