• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Iestādes apraksts

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelgavas sociālo lietu pārvaldē ieviesta kvalitātes vadības sistēma – starptautiskais standarts: ISO 9001:2009

 

JSLP nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

dažādām klientu grupām

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbinieku līdzdalība starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvās padomēs:

⇒  Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija;

⇒  Administratīvā komisija;

  1. ⇒  Jelgavas pilsētas domes Veselības veicināšanas konsultatīvā komisija;

⇒  Sociālo jautājumu konsultatīvā komisija;

⇒  Dzīvokļu komisijas darba grupa;

⇒  Pašvaldības institūciju darba grupa bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

⇒  NVA darba devēju izvēles komisija.

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes funkcijas:

⇒  Veikt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās funkcijas;

⇒  Administrēt sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošās iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji;

⇒  Sniegt informatīvo un metodisko palīdzību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem.

 Jelgavas sociālo lietu pārvaldes uzdevumi:

⇒  veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;

⇒  novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus;

⇒  noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;

⇒  organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību personām, kuras uz tiesiska pamata deklarējušas savu dzīvesvietu un dzīvo Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā, kā arī iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem;

⇒  izstrādāt sociālās korekcijas programmas un uzraudzīt to izpildi;

⇒ izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;

⇒  informēt sabiedrību par valsts un pašvaldības finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;

⇒  īstenot pašvaldības kompetenci veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un veselības veicināšanas jomā;

⇒  veikt starpinstitucionālo koordināciju un metodisko vadību veselības aprūpes un veselības veicināšanas attīstībai;

⇒ koordinēt atkarību profilakses pasākumus pilsētā;

⇒ piedalīties pretepidēmijas un ārkārtējo situāciju vadības plānu izstrādē;

⇒ sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai nodrošinātu Pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi;

⇒ saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes lēmumiem sagatavot, iesniegt, vadīt projektus sociālo un veselības pakalpojumu jomā;

⇒ administrēt Pārvaldes kompetencē esošo pašvaldības funkciju realizēšanai piešķirtos finanšu līdzekļus, kā arī kontrolēt, kā šos līdzekļus izlieto pārraudzībā esošā iestāde un citi pakalpojumu sniedzēji;

⇒ novērtēt Pārvaldes administrēto un pašvaldības finansēto sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

⇒  organizēt seminārus un citus izglītojošus pasākumus sociālajos un veselības aprūpes jautājumos;

⇒ nodrošināt Pārvaldes rīcībā esošo personu datu un citas informācijas aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

⇒ veikt citus uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības iestādes  "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" nolikums