• ceturta.JPG
 • otra.JPG
 • piekta.jpg
 • pirma.JPG
 • tresa.JPG

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 

 Daudzbērnu ģimene  (definīcija pašvaldības pabalstu saņemšanai) – Saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.  

No 2018. gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes, uzrādot “3+ Ģimenes kartes”,  reģionālajā transportā var braukt ar 50% atlaidi (abonementa biļetes cenai - 40% atlaide), skolēniem un studentiem no daudzbērnu ģimenēm - 90% atlaide.    Vairāk šeit

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem 2018. gadā

 

Atbalsta veidi:

Pašvaldības pabalsti

Sociālie pakalpojumi

Nekustamā īpašuma nodoklis

Psihosociālais atbalsts

Sports

izglītība

Interešu izglītība

Pirmsskolas izglītība

Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejs

Tūrisms

Nevalstiskās organizācijas

 


Pašvaldības pabalsti

 

 Normatīvie akti

♦ Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.15-20 „Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” Skatīt ŠEIT

 

 

 Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes.

 Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai  par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu ne vairāk kā EUR 50,00 mēnesī piešķir izglītojamajam  no daudzbērnu ģimenes. Pabalstu piešķir ne vairāk kā 11 mēnešus kalendārajā gadā, un pakalpojumu apmaksā tajā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam. Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes pabalstu piešķir saskaņā ar saistošo noteikumu 25.punktā noteikto līdz kārtējā mācību gada beigām, un, lai saņemtu pabalstu vasaras mēnešos (jūnijs – augusts), pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP iesniegumu līdz 15.maijam.

 Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai   20% (divdesmit procentu) apmērā no braukšanas maksas, kas ir noteikta ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu, mācību gada laikā un vasaras brīvdienās, saskaņā ar izglītības iestādes sarakstu par piedalīšanos skolas pasākumos, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, piešķir Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes. (80% tiek kompensēti no pašvaldības budžeta, līdz ar to sabiedriskā transporta pakalpojums ir pieejams bez maksas).

 Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst trīs un vairāk bērnu, piešķir vienreizēju pabalstu EUR 2846,00 apmērā. 

 Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērnu.  EUR 43,00 apmērā mēnesī vienam bērnam vecumā no 1 (viena) līdz 3 (trim) gadiem transporta izdevumu segšanai piešķir ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši 3 (trīs) un vairāk bērni. 

 Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai  - 15.00 EUR piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai  piešķir daudzbērnu ģimenei, kura deklarēta un dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā neatkarīgi no īpašuma piederības, pamatojoties uz mājas apsaimniekotāja vai institūcijas, kurai ir licence ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai, rēķinu par sniegto pakalpojumu). 

 

 

 Kontaktinformācija:

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

Jelgavas sociālo lietu pārvalde

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9

115. kabinets (informācija)


Tālr. 63048914


Tālr. 63007224

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

mājaslapa

 

 

Sociālie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

♦ Jelgavas domes 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”. Skatīt ŠEIT

 

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība:

 Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums ģimenēm, kurās piedzimuši trīs vai vairāk bērni vienās dzemdībās(saistošo noteikumu 5.5-5-5.13.apakšpunkts).

♦ Speciālistu konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām nepieciešams sociālais un psiholoģiskais atbalsts(saistošo noteikumu 11.1.1.apakšpunkts).

 Psihologa konsultācijas ar JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu(saistošo noteikumu 12.1.4.apakšpunkts).

 

Citi atbalsta veidi:

ZUPAS VIRTUVES PAKALPOJUMUS SNIEDZ SEKOJOŠĀS VIETĀS JELGAVĀ:

 

 • NAKTSPATVERSMES TELPĀS (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9)
 • Pirmdienās un trešdienās – no 14.00 -15.00 (līdzi ņemt savus traukus)
 •  
 •  
 • ROMAS KATOĻU KATEDRĀLES, KATEHĒZES CENTRĀ (Akadēmijas iela 14)
 • Otrdienās - plkst.12.00
 •  
 •  
 • Sv.SIMEONA UN ANNAS PAREIZTICĪGO KATEDRĀLĒ (Raiņa iela 5)
 • Ceturtdienās - plkst.13.00
 •  
 • JELGAVAS BAPTISTU DRAUDZĒ (Mātera iela 54)
 • Piektdienās – plkst.13.00
 •  
 • VISSVĒTĀS DIEVMĀTES AIZMIGŠANAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ (Dzirnavu ielā 1)
 • Sestdienās un svētdienās -  plkst. 12.00
 •  
 •  
 • RADOŠO DOMU UN DARBU CENTRĀ „SVĒTELIS” (Pļavu ielā 2, Jelgavā, tel. 63021013)
 • Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 14.00-16.00 zupas virtuve bērniem un jauniešiem

 

 

Iespējams pieteikties akcijai „Paēdušai Latvijai” pārtikas pakām un humānajai palīdzībai.

 

 

Kontaktinformācija:

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

Jelgavas sociālo lietu pārvalde

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9

115. kabinets (informācija)


Tālr. 63048914


Tālr. 63007224

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 

mājaslapa

 
 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

 

Normatīvie akti

 Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā ”.

Skatīt ŠEIT

 

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība:

  2.4. personai likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1.janvārī personai šajā objektā ir deklarētā dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni). Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem (50% apmērā).

  Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanai

 

 

Kontaktinformācija:

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

Jelgavas pilsētas Dome

Lielā iela 11

Klientu apkalpošanas centrs

Tālr. 63005522

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 

mājaslapa

 
63029059

 

Psihosociālais atbalsts

 

Normatīvie akti

Jelgavas domes 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”. Skatīt ŠEIT

 

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība:

  Atbalsta un pašizziņas grupas vecākiem, aizbildņiem/ audžuvecākiem(vada psihologs un sociālais darbinieks),

  izglītojošās grupas, semināri vecākiem, aizbildņiem/ audžuvecākiem(saistošo noteikumu  2.1.9.-2.1.10.apakšpunkts).

 

 Kontaktinformācija:

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

JSLP ģimenes atbalsta nodaļa

Zirgu iela 47A,

2. stāvs

Sociālā darbiniece:

Daiga Cīrule

Tālr. 63011783

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

 

 

 

Sports

 

Normatīvie akti

♦ Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.13-3 „Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. Skatīt ŠEIT

 

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība

Par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi izglītības iestādēs: 

•   “Jelgavas Specializētā peldēšanas skola”

•  “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”

•  “Jelgavas Ledus sporta skola”

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu) noteikti maksas atvieglojumi 100% apmērā no dalības maksas ( saistošo noteikumu  5.3.apakšpunkts).

 Kontaktinformācija:

Nosaukums

Adrese

Kontaktinformācija

Epasts, mājaslapa

Fakss

Jelgavas pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Lapskalna iela 18b

Tālr. 63029945

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

63082784

 Jelgavas specializētā peldēšanas skola

 Raiņa iela 1

Tālr. 63025243

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

 63025243

 Jelgavas Ledus sporta skola

 Rīgas iela 11

Tālr.  63007222

 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

 63007222

 

Izglītība

 

Normatīvie akti:

♦ Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.13-3 “Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. Skatīt ŠEIT

 

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība:

Par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi izglītības iestādēs:

•  "Jelgavas Mākslas skola"

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu) noteikti maksas atvieglojumi 100% apmērā no dalības maksas ( saistošo noteikumu  5.3.apakšpunkts).

 

 Kontaktinformācija:

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

Jelgavas Mākslas skola

Mazais ceļš 2  

Tālr. 63023768

Mob.tālr. 26674446

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

 

 

 

Interešu izglītība

 

Normatīvie akti

♦ Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2012 lēmumu nr. 17/9 bērnu un jauniešu centrā "Junda" no 2013. gada 1.janvāra ir atcelta maksa par interešu izglītības programmu apguvi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem.

 

 

 Kontaktinformācija:

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

Bērnu un jauniešu centrs "Junda"

Pasta iela 32

Skolas iela 2 

 

 

Tālr. 63023893

Tālr. 63023539

 

 

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

 

63023893

63023539 
              

 

Pirmsskolas izglītība

 

Normatīvie akti

♦ Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība.      SKATĪT

 

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība:

•  Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde" uzņem rindā pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas no rindas bērnus, kuri ir sasnieguši vecumu, no kāda uzņem iestādē, ja bērna un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas administratīvā teritorija.

 

No 2016. gada 1. jūlija pašvaldības atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē ir 159.00EUR mēnesī.  SKATĪT

 

Kontaktinformācija:

 

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

Jelgavas izglītības pārvalde

Svētes iela 22

  

Vadītājas vietniece

Tālr. 63012485

Galvenā speciāliste pirmsskolas izglītībā

Tālr. 63012465

  

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

 63012490


Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

 

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība:

No ieejas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu, ir atbrīvoti:
·pirmsskolas vecuma bērni;
·Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi; 
·Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi;
·mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas 
·akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.);
·Latvijas muzeju darbinieki, ICOM (Starptautiskās muzeju padome) kartes īpašnieki;
·Latvijas Mākslinieku savienības biedri;
·grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki);
·personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu;
·personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu;
·personas ar II un III invaliditātes grupu; 
·Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī
personu apliecinošu dokumentu);

Ieejas maksas atlaide 50% apmērā:
· pensionāriem - katru dienu

· uzrādot šādas identifikācijas kartes (ID):
·ISIC - starptautiskā studentu/skolēnu ID karte (International Student Identity Card);
·ITIC - starptautiskā skolotāju ID karte (International Teacher Identity Card);
·Latvijas Republikas augstskolu studentiem, uzrādot studenta apliecību.
 

CENAS

Kontaktinformācija:

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Akadēmijas iela 10

  

Tālr. 63023383

  

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

 63023384

 

Tūrisms

 

Normatīvie akti

♦ Jelgavas pilsētas 24.05.2012. domes lēmums Nr. 8/12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšana”

 

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība:

•  Atlaides biļetēm daudzbērnu ģimenēm objektu apskatei.

•  Cenrādis ir apskatāms šeit:

 

 

Kontaktinformācija:

Nosaukums  

Adrese

  Kontaktinformācija  

Epasts, mājaslapa

Fakss

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

Akadēmijas iela 1

  

Tālr. 63005445

Tālr. 63005447

  

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

mājaslapa

 63005446

 

Nevalstiskās organizācijas

  

Atbalsts/pakalpojums/palīdzība:

•  sociālo akciju organizēšana;

•  humānās palīdzības sniegšana;

•  informācijas sniegšana par aktuālajiem jautājumiem;

•  psihosociāla atbalsta sniegšana;

•  brīva laika pavadīšanas pasākumu organizēšana un citi.

 

 

 Kontaktinformācija:

Nosaukums

Adrese

Kontaktinformācija

Epasts, mājaslapa

Fakss

Jelgavas pilsētas lielo ģimeņu centrs "Spiets"

Aviācija iela 8d

Tālr. 63045209

Mob.tālr.26777473

 

 

Radošo domu un darbu centrs "Svētelis"

Pļavu iela 2

Tālr. 63021013

Mob.tālr.29137168

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

 

Visa informācija par Jelgavas pilsētā esošajām nevalstiskajām organizācijām pieejama ŠEIT