• ceturta.JPG
  • otra.JPG
  • piekta.jpg
  • pirma.JPG
  • tresa.JPG

Atbalsts audžuģimenēm

 

 

► Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē. Ja tas nav iespējams, bērns tiek adoptēts vai tiek nodibināta aizbildnība.

Jelgavas domes saistošos noteikumus par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm skatīt ŠEIT:

 


Kā kļūt par audžuģimeni?

1. Jāvēršas Jelgavas pilsētas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.

5. Bāriņtiesa 15 dienu laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

INFOGRAFIKA   

VSAA maksātie valsts pabalsti aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam (2018.gads)

 ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI 2018.GADĀ (INFOGRAFIKA)

 

Audžuģimene saņem: 

Valsts atlīdzību 

►Atlīdzību par audžuģimenes darbu:

         ♦ Par vienu bērnu - 171 EUR

         ♦ Par diviem bērniem - 222,30 EUR

         ♦ Par 3 +  - 273,60 EUR

► Sociālās apdrošināšanas iemaksas: Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (piemēram, nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.     

  ♦ Pret bezdarbu

  ♦ Pret invaliditāti

  ♦ Pensijai

 

Pašvaldības atbalstu

 

• Jelgavas pašvaldības pabalstu bērna uzturam mēnesī - divkāršu MK noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā ( 215 EUR/mēn. bērniem līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai un 258 EUR/mēn. bērniem no 7 līdz18 gadu vecuma sasniegšanai). 

• Pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu skolēniem

• Pabalstu ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē mācību gada laikā, 50,00 EUR apmērā mēnesī

• Pabalstu skolas piederumu iegādei 57.00 EUR apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam un 29.00 EUR apmērā bērnam 5 - 6 gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, visa mācību gada garumā

• Pabalstu apģērba iegādei 100.00 EUR, katram 6 mēnešu peridodam

• JSLP atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā

• Vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei EUR 150.00, ievietojot bērnu audžuģimenē 

• Pabalstu 15.00 EUR apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no daklības maksas saskaņā ar citiem normatīviem aktiem.

 Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā, piešķir bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem-bāreņiem, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē, uzrādot un izmantojot norēķiniem:

                                1) Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais klātienē mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un/vai profesionālās izglītības iestādē;  

                                2) Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās                                        izglītības iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

                                3) Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās augstākās izglītības iestādes un/ vai profesionālās izglītības iestādē Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

JSLP 10 darba dienu laikā izskata minētos dokumentus un pieņem lēmumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu.

Pieprasīšanas kārtība:

Lai saņemtu pabalstu bērnu uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, JSLP iesniedz:
   • iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu;

   • iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu;

   • bāriņtiesas lēmuma par konkrētā bērna ievietošanu audžuģimenē norakstu.

Iesnieguma izskatīšanas kārtība:

• JSLP piecu darba dienu laikā izskata minētos dokumentus un pieņem lēmumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu;

• Ja audžuģimenei neapmierina JSLP lēmums, tai ir tiesības lēmumu apstrīdēt, vēršoties ar iesniegumu Jelgavas Domē viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā;

• Jelgavas Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.


Audžuģimeņu statusu nepiešķir: SKATĪT 

Kontaktinformācija:

Sociālā darbiniece

Guna Ziemele
Tālrunis 63007526
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, 128. kabinets, Jelgava
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.